Ogłoszenie konwencji o pomierzaniu statków żeglugi śródlądowej

5 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została ogłoszona Konwencja dotyczącą pomierzania statków żeglugi śródlądowej sporządzona w 1966 r. w Genewie.

Ratyfikowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Konwencja prowadzi do przyjęcia przez Polskę nowszych, bardziej szczegółowych i adekwatnych do współczesnych uwarunkowań standardów w zakresie pomiarów statków żeglugi śródlądowej. Pozwoli to na zrównanie statutu polskich statków przez uznanie ich świadectw pomiarowych z analogicznymi dokumentami wydawanymi przez państwa strony nowszej Konwencji.

Ujednolicenie sposobu pomierzania statków w ramach państw stron Konwencji pozwala na miarodajne podejście do statków żeglugi śródlądowej. Brane pod uwagę są ich wymiary, co przekłada się na standaryzację parametrów technicznych śródlądowych dróg wodnych – w tym prześwitów pod mostami, a także unifikację taboru, co ułatwia swobodny przepływ pracowników w żegludze śródlądowej.

Konwencja dostępna jest pod niniejszym adresem:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/31/1

Biuro Prasowe MGMiŻŚ