Aktualizacja umowy ADN dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych

Departament Żeglugi Śródlądowej informuje, że 8 września 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1719. został opublikowany jednolity tekst Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN).

Ogłoszenie Umowy ADN w Dzienniku Ustaw stanowi wypełnienie obowiązku dotyczącego transpozycji dyrektywy Komisji (UE) 2016/2309/UE dostosowującej po raz czwarty do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych.

Zakres przepisów określa  rodzaje towarów i substancji niebezpiecznych, które mogą być przewożone lub są wyłączone z przewozu statkami żeglugi śródlądowej, a także sposobu ich pakowania, załadunku lub rozładunku. Ujednolicenie przepisów korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo w transporcie śródlądowym.

Aktualizacja przepisów ADN wymaga również uaktualnienia przebiegu egzaminów na doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Przepisy ADN nowelizowane są w Europie co dwa lata.