Wzory sprawozdań z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2014-2020

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI OPERACJI w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020

  1. Sprawozdanie miesięczne
  2. Instrukcja wypełniania sprawozdania miesięcznego
  3. Instrukcja sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych
  4. Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu

Aktualne wzory sprawozdań z realizacji operacji, obowiązujące od dnia 21.01.2019 r.

Pobierz pliki word:

Priorytet 1

1.1 Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz wsp…

1.2 Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dosto…

1.3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza

1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów…

1.5 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwes…

1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

1.7 Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów

1.8 Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów

1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo

1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych poł…

1.12 Porty i przystanie

1.13 Innowacje

1.14 Wymiana lub modernizacja silników

1.15 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog sp…

1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog sp…

Priorytet 2

2.1 Innowacje

2.2 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw …

2.3 Inwestycje produkcyjne

2.4 Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zr…

2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

2.6 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów

2.7 Ubezpieczenie zasobów akwakultury

Priorytet 3

3.1 Kontrola i egzekwowanie

3.2 Gromadzenie danych

Priorytet 4

4.1 Wsparcie przygotowawcze

4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność…

4.3 Działania z zakresu współpracy

Priorytet 5

5.1 Plany produkcji i obrotu

5.2 Dopłaty do składowania

5.3 Środki dotyczące obrotu

5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

Priorytet 6

6.1 Zintegrowany Nadzór Morski

6.2 Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji…

6.3 Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego

Pomoc Techniczna

Wzór sprawozdania

Archiwum

Wzory sprawozdań, obowiązujące do dnia 04.07.2017 r.

Wzory sprawozdań, obowiązujące do dnia 20.01.2019 r.