Streszczenie sprawozdania rocznego z realizacji PO RYBY w latach 2014 i 2015

Za wdrażanie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY) odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw rybołówstwa, który pełni rolę instytucji zarządzającej (IZ).

W celu opracowania programu powstała grupa robocza, w skład której weszli przedstawiciele środowiska rybackiego, organizacji pozarządowych, przedstawiciele nauki oraz ministra właściwego ds. gospodarki morskiej. Ponadto, w posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele instytucji odpowiedzialnej za zbieranie danych rybackich w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Projekt został przyjęty Radę Ministrów 21 października 2014 r., a następnie przekazany do Komisji Europejskiej. Program PO RYBY został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015)7386 z dnia 22 października 2015 r.

Podstawą dla krajowych aktów prawnych dotyczących wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” jest ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.