Priorytet VI. Zintegrowana Polityka Morska

Celem ogólnym Priorytetu 6 jest wsparcie tworzenia systemu zarządzania morskiego oraz osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego, w szczególności w zakresie różnorodności biologicznej morskich obszarów chronionych.

W ramach działań skierowanych do podmiotów prawa publicznego (takich jak: szkoły wyższe, jednostki naukowe, urzędy morskie, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych, stowarzyszenia, fundacje czy organizacje pozarządowych), wsparcie przewidziane w ramach tego priorytetu obejmuje takie obszary jak:

Pomoc finansowa na Priorytet 6. wynosi 3 333 334,00 euro.

Opis działań realizowanych w ramach Priorytetu 6.

Działanie: Zintegrowany Nadzór Morski.

Wsparcie w ramach tego działania przeznaczone jest na dostosowanie – krajowych rozwiązań systemowych w zakresie Wspólnego Mechanizmu Wymiany Informacji (CISE) do wytycznych w tym zakresie Komisji Europejskiej.

Instrumentem służącym osiągnięciu powyższego celu jest udzielenie wsparcia finansowego podmiotom takim jak: państwowe osoby prawne i państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, szkoły wyższe oraz jednostki naukowe – na operacje przyczyniające się do rozwoju współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki, administracji oraz organizacji działających w ramach sektora gospodarki morskiej. Jednocześnie, w celu wzmocnienia efektywności takiego podejścia, pomocą objęte zostały również operacje polegające na opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań służących integracji systemów nadzoru morskiego (w tym projektów testowych).

Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach tego działania zalicza się:

  • w zakresie rozwoju współpracy między przedstawicielami nauki, administracji i organizacji sektora gospodarki morskiej, dotyczącej integracji systemów nadzoru morskiego – koszty najmu lokali lub budynków oraz najmu lub zakupu sprzętu konferencyjnego na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, seminariów, konferencji i wizyt studyjnych; transportu lub zakwaterowania uczestników szkoleń, seminariów, konferencji i wizyt studyjnych; zakupu materiałów konferencyjnych oraz usług cateringowych na potrzeby organizacji szkoleń, seminariów, konferencji i wizyt studyjnych oraz przygotowania ekspertyz, opracowań i opinii;
  • w zakresie opracowania i wdrożenia rozwiązań służących integracji systemów nadzoru morskiego – koszty przygotowania opracowań, analiz lub ekspertyz z zakresu integracji systemów nadzoru morskiego; zakupu sprzętu i oprogramowania związanego ze stworzeniem i utrzymaniem technologii umożliwiającej integrację poszczególnych systemów nadzoru morskiego oraz przygotowania opracowań dotyczących ewaluacji wyników i wniosków wynikających z badań nad możliwością integracji systemów nadzoru morskiego.

Działanie: Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych.

W ramach tego działania, finansowane są projekty z zakresu ochrony środowiska – w tym głównie związane z tworzeniem lub wdrażaniem planów ochrony obszarów NATURA 2000 na obszarach morskich oraz realizacją działań ochronnych w morskich obszarach chronionych, a także operacje związane z zakupem i użytkowaniem aparatury specjalistycznej służącej do celów kontroli przestrzegania wymogów środowiskowych.

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania skierowana jest do urzędów morskich, stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych (realizujących statutowe zadania w zakresie m.in. transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego), jednostek naukowych i szkół wyższych oraz podmiotów realizujących zadania w zakresie parków narodowych, parków krajobrazowych lub obszarów NATURA 2000.

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się: zakup lub użytkowanie aparatury specjalistycznej do celów kontroli przestrzegania wymogów środowiskowych (w tym prowadzenia monitoringu środowiska, zgodnie z planami ochrony dla obszarów NATURA 2000 położonych na obszarach morskich); wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji przyrodniczych oraz sporządzania projektów planów ochrony dla położonego na obszarach morskich obszaru NATURA 2000; wynajem sali, zakup usług cateringowych, materiałów biurowych lub promocyjnych – na potrzeby spotkań konsultacyjnych; opracowanie planów zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000; realizację działań ochronnych w morskich obszarach chronionych (w tym w obszarach NATURA 2000); publikacje niezbędne do przeprowadzania działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie ochrony środowiska morskiego oraz tworzenie stron internetowych o tematyce ochrony środowiska morskiego.

Działanie: Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego.

W ramach tego działania finansowane są projekty propagujące zachowania prośrodowiskowe zarówno wśród ogółu społeczeństwa, jak i podmiotów ściśle związanych z gospodarką morską. Ponadto, w ramach działania wsparciem objęte są projekty polegające na opracowywaniu ekspertyz i analiz na temat stanu środowiska morskiego.

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania skierowana jest do urzędów morskich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, dyrekcji parków narodowych lub krajobrazowych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych (realizujących statutowe zadania w zakresie m.in. transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego), jednostek naukowych i szkół wyższych oraz wybranych instytucji kultury.

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się:

  • koszty związane z organizacją szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych, targów, konferencji lub wystaw tematycznych z zakresu poprawy wiedzy na temat środowiska morskiego – w tym koszty zakupu materiałów biurowych lub promocyjnych, usług cateringowych, transportu lub zakwaterowania dla uczestników, najmu lokali lub budynków, najmu lub zakupu sprzętu na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych lub konferencji;
  • koszty związane z organizacją warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – służących poprawie wiedzy na temat środowiska morskiego;
  • koszty zakupu usług agencji reklamowych w celu opracowania i przeprowadzenia kampanii informacyjnych i promocyjnych dotyczących ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych – w tym koszty zakupu lub najmu powierzchni reklamowych oraz materiałów reklamowych na okres trwania kampanii informacyjnych i promocyjnych, koszty niezbędnych publikacji oraz koszty najmu budynków, lokali lub środków transportu niezbędnych do przeprowadzenia tychże kampanii informacyjnych i promocyjnych;
  • koszty tworzenia stron internetowych o tematyce ochrony środowiska morskiego;
  • koszty opracowania analiz, ekspertyz lub przeprowadzenia badań w zakresie technologii skutkujących zmniejszeniem presji działalności prowadzonej na morzu na środowisko morskie; a także koszty przeprowadzenia monitoringu stanu środowiska morskiego w celu oceny presji związanych z działalnością człowieka na morzu oraz poprawy wiedzy w zakresie skuteczności wprowadzonych rozwiązań ograniczających te presje.