Priorytet V. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania

Celem ogólnym Priorytetu 5 jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury. W jego ramach wyłoniono następujące obszary – cele szczegółowe, na które zostało ukierunkowane wsparcie finansowe:

  • poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury;
  • zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Logika wsparcia w ramach tego Priorytetu zakłada koncentrację pomocy na działaniach przyczyniających się do wzrostu spożycia ryb w Polsce. W celu uzyskania zakładanego efektu, dofinansowaniem objęte zostały m.in. działania ukierunkowane na lepsze dostosowanie oferty producentów do wymagań rynkowych, w tym wprowadzanie na rynek nowych produktów, czy zwiększanie świadomości konsumentów na temat pochodzenia i wartości odżywczych produktów pochodzących z rybołówstwa.

Równocześnie, poprzez objęcie dofinansowaniem działań marketingowych i kampanii promocyjnych produktów rybnych – stworzono możliwość bezpośredniego oddziaływania na konsumentów w celu pobudzania w nich dobrych nawyków żywieniowych oraz budowania pozytywnego wizerunku polskich marek opartego na kojarzeniu ich z produktami o wysokiej jakości.

Wdrażanie w ramach Priorytetu 5 zrównoważonego podejścia do zarządzania i eksploatacji żywych zasobów, poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii oraz wykorzystanie odpadów i odrzutów – pozwoli na pełniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie surowców. Dofinansowywane działania w tym zakresie wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju, co jest szczególnie istotne wobec coraz częściej obserwowanego deficytu surowca oraz globalnych problemów środowiskowych wynikających z negatywnych skutków zmian klimatu.

Pomoc finansowa na Priorytet 5. wynosi 81 301 002,00 euro.

Opis działań realizowanych w ramach Priorytetu 5.

Działanie: Plany produkcji i obrotu.

W ramach tego działania dofinansowaniem są objęte projekty uznanych organizacji producentów lub ich związków związane z przygotowaniem i wdrożeniem planów produkcji i obrotu.

Do najważniejszych grup kosztów, które mogą być refundowane w ramach realizowanych operacji należą wydatki związane z:

  • badaniami rynku, analizami oraz wszelkimi kosztami administracyjnymi (kadrowymi, usługami zewnętrznymi, delegacjami) służącymi opracowaniu planu produkcji i obrotu;
  • wdrażaniem celów uznanych organizacji producentów, dostosowaniem produkcji do wymogów rynkowych oraz kierowaniem podażą produktów i obrotem tymi produktami;
  • promowaniem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz zrównoważonej działalności, szczególnie w kategoriach ochrony środowiska, zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  • zachęceniem młodych ludzi do podjęcia działalności w tym sektorze gospodarki;
  • promowaniem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu poprawy obrotu i kształtowania cen produktów rybnych;
  • ułatwianiem konsumentom dostępu do informacji dotyczących produktów rybnych;
  • wspólnym planowaniem działalności połowowej, wspólnego zarządzania tą działalnością.

Działanie: Dopłaty do składowania.

Mechanizm składowania jest działaniem interwencyjnym w przypadku nieprzewidzianych sytuacji na rynku produktów rybnych, skutkujących spadkiem cen lub brakiem popytu na te produkty. W ramach tego działania możliwe jest otrzymanie dopłat do składowania produktów rybołówstwa i akwakultury.

Rozporządzenie określające tryb i warunki uzyskania dofinansowania na realizację operacji w zakresie Priorytetu 5, szczegółowo przedstawia metodologię obliczania wysokości dopłaty. Jest ona uzależniona od kosztów technicznych przygotowania ryby do składowania (odgardlanie, filetowanie, kosztów utrwalenia – marynowanie, mrożenie), kosztów finansowych, ilości produktów zakwalifikowanych do składowania oraz okresu przechowywania.

Działanie: Środki dotyczące obrotu.

O dofinansowanie w ramach tego działania mogą ubiegać się przede wszystkim producenci, uznane organizacje producentów oraz ich związki działający na rynku rybołówstwa i akwakultury, organizacje międzybranżowe, uczelnie i jednostki naukowe realizujące statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego lub akwakultury. Dofinansowaniem objęte są projekty w zakresie tworzenia uznanych organizacji producentów ryb, stowarzyszeń lub międzybranżowych organizacji producentów, a także projekty nastawione na poszukiwanie nowych rynków i poprawę warunków wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa.

Kolejna grupa operacji obejmuje projekty w zakresie prowadzenia kampanii promujących produkty rybołówstwa i akwakultury, ich jakość i wartość dodaną, certyfikację produktów rybołówstwa i akwakultury, kodeksy dobrych praktyk, systemy identyfikowalności, a także wprowadzające ekologiczne znakowanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

W ramach tego działania finansowane są również projekty mające na celu regulacje rynkowe, które mają przyczyniać się do przejrzystości produkcji i rynków. Obejmują one swym zakresem m.in. prowadzanie badań rynku i analiz zależności Unii Europejskiej od przywozu, czy sporządzanie standardowych umów dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

Działanie: Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

Działanie to przeznaczone jest dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie przetwarzania produktów rybnych lub chowu lub hodowli ryb. W ramach tego działania finansowane są operacje przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy, a także oszczędzania energii lub zmniejszania oddziaływania na środowisko – poprzez unieszkodliwianie odpadów, budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz realizację proekologicznych projektów technologicznych przetwarzania produktów ubocznych.

Realizowane projekty wspierają przetwarzanie połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi. Dofinansowaniem objęte jest także przetwórstwo produktów akwakultury ekologicznej oraz inwestycje w powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, procesów, czy udoskonalonych systemów zarządzania i organizacji np. poprzez wdrożenie systemów zarządzania jakością.