Priorytet IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich

Celem ogólnym Priorytetu 4 jest wspieranie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa. W jego ramach wyłoniono następujące obszary – cele szczegółowe, które zostały objęte wsparciem finansowym:

  • promowanie wzrostu gospodarczego i włączenia społecznego w społecznościach obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury;
  • promowanie tworzenia miejsc pracy oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia i mobilności na rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury, w tym dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa, a także w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej.

Istotą wsparcia w ramach tego priorytetu jest aktywizacja lokalnych rynków pracy. Dofinansowaniem zostały objęte w szczególności działania przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc i form zatrudnienia w sektorze rybackim oraz poza nim, w szczególności dla osób mających pracę związaną z tym sektorem. Ponadto, wspierane są działania zachęcające młodych ludzi do przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej.

Aby pobudzić rynek do większego zapotrzebowania na produkty i usługi wytwarzane przez nowozatrudnionych pracowników, uruchomione zostały działania w zakresie promowania i ułatwiania przedsiębiorczości lokalnym społecznościom rybackim m.in. poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Działania promocyjne obejmują swym zakresem również popularyzację lokalnych produktów rybnych, a także walorów pozaprodukcyjnych obszarów rybackich i akwakultury.

Szczególny nacisk został położony na wspieranie tych przedsięwzięć, które związane są z zachowaniem dobrego stanu środowiska naturalnego na obszarach rybackich i akwakultury, a także wspieraniu oddolnych inicjatyw Rybackich Lokalnych Grup Działania i lokalnych partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz rozwoju tych obszarów.

Pomoc finansowa na Priorytet 4. wynosi 93 764 700,00 euro.

Opis działań realizowanych w ramach Priorytetu 4.

Działanie: Wsparcie przygotowawcze.

Działanie to ma na celu podnoszenie kompetencji Rybackich Lokalnych Grup Działania i społeczności lokalnych, poprzez realizację szkoleń i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączenia lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Lokalne Strategie Rozwoju).

Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja.

Pomoc w ramach działania umożliwia realizację przedsięwzięć w zakresie zachęcania młodych ludzi do innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. W szczególności nacisk został położony na operacje w zakresie propagowania kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów poprzez realizację projektów szkolenia zawodowego, poprawy warunków pracy, czy wymiany doświadczeń. Efekt powyższych działań został wzmocniony poprzez możliwość dofinansowania projektów w zakresie dywersyfikacji i nowych form dochodów dla osób mających pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury.

Kolejnym obszarem wsparcia są operacje w zakresie wykorzystywania atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. Wśród nich najczęściej realizowane są projekty w zakresie: przeciwdziałania kłusownictwu, przywracania pierwotnego stanu środowiska czy inwestycji w urządzenia umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. montaż instalacji fotowoltaicznej opartej na panelach solarnych).

W ramach propagowania dobrostanu społecznego, wspierane są projekty dotyczące rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz projekty promujące lub zachowujące dziedzictwo kulturowe związane z rybołówstwem i akwakulturą.

Ponadto, w ramach tego działania realizowane są operacje wdrażane przez samą Lokalną Grupę Działania (LGD). Projekty te służą wsparciu sprawnej i efektywnej pracy i funkcjonowania biura LGD. Pomoc ta polega na wsparciu kosztów operacyjnych, zatrudnienia, szkoleń, związanych z komunikacją zewnętrzną, kosztów finansowych, związanych z monitorowaniem i ewaluacją Lokalnej Strategii Rozwoju, a także kosztów animowania tejże strategii.

Działanie: Działania z zakresu współpracy.

W ramach tego działania pomoc jest przekazywana na przygotowanie i realizację operacji w ramach współpracy międzyterytorialnej lub transnarodowej pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania w szczególności w zakresie:

  • realizacji przedsięwzięć w zakresie zachęcania młodych ludzi do innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
  • propagowania kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów poprzez realizację projektów w zakresie szkolenia zawodowego, poprawy warunków pracy, czy wymiany doświadczeń;
  • dywersyfikacji i nowych form dochodów dla osób mających pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury.
  • wykorzystywania atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. Wśród nich najczęściej realizowane są projekty w zakresie przeciwdziałania kłusownictwu, przywracaniu pierwotnego stanu środowiska czy inwestycji w urządzenia umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
  • rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
  • projektów promujących lub zachowujących dziedzictwo kulturowe związane z rybołówstwem i akwakulturą.