Priorytet III. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Celem ogólnym Priorytetu 3 jest wzmocnienie efektywności systemu kontroli rybołówstwa oraz usprawnienie procesu zbierania danych rybackich służących realizacji Wspólnej Polityki Rybołówstwa. W jego ramach wyłoniono następujące obszary – cele szczegółowe, na które zostało ukierunkowane wsparcie finansowe:

 • wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego;
 • poprawa i dostarczanie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi.

W ramach działań skierowanych do administracji odpowiedzialnej za kontrolę i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, wsparcie przewidziane w ramach tego priorytetu obejmuje m.in. dofinasowanie operacji polegających na modernizacji lub zakupie środków kontroli. Spodziewanym efektem udzielonego wsparcia będzie poprawa konsolidacji oraz podniesienie jakości wykonywania zadań przez służby kontrolne.

Natomiast w podejściu oddolnym, działania programowe w ramach Priorytetu 3 skupiają się na wspieraniu szkoleń dla rybaków w zakresie celów i założeń Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz ich realizacji, w szczególności w zakresie zwiększania świadomości społeczeństwa na temat skutków nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów.

Jednocześnie, z uwagi na konieczność wypełnienia przez Polskę obowiązków wynikających z przepisów unijnych w zakresie transmisji danych niezbędnych do zarządzania rybołówstwem na poziomie UE, wsparciem objęto działania związane z modernizacją systemów informatycznych oraz gromadzeniem danych dotyczących rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego.

Pomoc finansowa na Priorytet 3. wynosi 29 824 825,00 euro.

Opis działań realizowanych w ramach Priorytetu 3.

Działanie: Kontrola i egzekwowanie.

Wsparcie w ramach tego działania skierowane jest do administracji i służy egzekwowaniu przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Katalog kosztów kwalifikowalnych dla tego działania charakteryzuje się szerokim zakresem oraz dużą techniczną szczegółowością w zakresie narzędzi kontroli, których zakup możliwy jest do zrealizowania.

Wśród głównych grup kosztów kwalifikowalnych znalazły się:

 • zakup, instalacja i opracowywanie technologii, sprzętu, oprogramowania umożliwiających gromadzenie i transmisję danych dotyczących rybołówstwa i zarządzanie nimi;
 • zakup, instalacja i opracowywanie technologii, sprzętu, oprogramowania niezbędnych do zapewnienia identyfikowalności produktów rybołówstwa i akwakultury;
 • modernizacja i zakup statków patrolowych, statków powietrznych i śmigłowców na potrzeby kontroli rybołówstwa;
 • opracowanie innowacyjnych systemów kontroli i monitorowania oraz realizacja pilotażowych projektów dotyczących kontroli rybołówstwa;
 • szkolenia i programy wymiany personelu odpowiedzialnego za działania w zakresie monitorowania, kontroli i nadzorowania działalności połowowej;
 • analizy kosztów i korzyści, oraz oceny poniesionych wydatków i audytów dokonanych przez właściwe instytucje w ramach monitorowania, kontroli i nadzoru;
 • inicjatywy prowadzone w celu lepszego uświadomienia im konieczności zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów oraz stosowania przepisów;
 • koszty operacyjne poniesione w trakcie wykonywania wzmocnionej kontroli stad podlegających indywidulanym programom kontroli i inspekcji.

Działanie: Gromadzenie danych.

W ramach tego działania, skierowanego do administracji, przewidziano finansowanie operacji mających na celu wypełnienie obowiązków sprawozdawczych i monitoringowych wynikających z realizacji programów w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Wśród dofinansowanych operacji znajdują się:

 • projekty w zakresie gromadzenia danych, zarządzania nimi na potrzeby analizy naukowej i wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
 • wieloletnie programy badań na morzu i pobierania próbek ze stad objętych Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
 • monitoring rybołówstwa przemysłowego i połowów rekreacyjnych;
 • projekty finansujące udział w posiedzeniach koordynujących, posiedzeniach organizacji ds. zarządzania rybołówstwem lub w posiedzeniach międzynarodowych gremiów odpowiedzialnych za zapewnianie doradztwa naukowego.

Ponadto, finansowane są projekty o charakterze ewaluacyjnym, których celem jest usprawnienie gromadzenia danych i systemów zarządzania danymi oraz realizacja badań pilotażowych w celu usprawnienia istniejących systemów gromadzenia danych i zarządzania tymi danymi.