Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.2 Gromadzenie danych

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.2 „Gromadzenie danych”. Rekrutacja dotyczy Priorytetu 3 – Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Treść ogłoszenia Prezesa ARiMR możesz pobrać tutaj.

Na co możesz składać wnioski

Finansowanie możesz otrzymać na realizację operacji dotyczących gromadzenie danych, zarządzania  nimi i ich wykorzystywania2, na okres od 2017 do 2020 r.

Kiedy możesz złożyć wniosek

Wniosek dotyczący tego naboru możesz złożyć w okresie od 3 stycznia 2018 r. do  17 stycznia 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć w regionalnym oddziale Agencji, właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego Agencja może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 21 482 782,18 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji jest kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie, który spełnia określone wymagania3.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdziesz na stronach: www.arimr.gov.pl i MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdziesz w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo musisz przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Pamiętaj, że Twoje propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020. Pobierzesz ją ze strony MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymałeś decyzję odmowną o przyznaniu pomocy? Jako wnioskodawcy przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi4.

Podstawa prawna:
1 § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965 oraz z 2017 r. poz. 2189), zwanego „rozporządzeniem wykonawczym”.
2 Zakres operacji powyższego naboru określa art. 77 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).
3 Wymagania zostały określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2017 poz. 1267), § 13, § 14 ust. 2 oraz w załączniku do rozporządzenia wykonawczego.
4 Art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).