Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 Kontrola i egzekwowanie

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) otworzył1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie” w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Jakie operacje obejmuje nabór

Działanie zawarte jest w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Finansowanie możesz otrzymać na realizację operacji dotyczących zakupu, instalacji i opracowywania technologii2, w tym:

  • sprzętu komputerowego i oprogramowania;
  • systemów wykrywania statków (VDS);
  • systemów telewizji przemysłowej (CCTV);
  • sieci informatycznych umożliwiających gromadzenie danych dotyczących rybołówstwa, administrowanie nimi, ich zatwierdzanie, analizowanie, zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do tych danych, ich prezentowanie (na stronach internetowych dotyczących kontroli) i ich wymianę, a także opracowywanie metod pobierania próbek takich danych, oraz wzajemne połączenia z międzysektorowymi systemami wymiany danych.

Wysokość pomocy finansowej

Ogólna pula środków finansowych, przyznanych w ramach działania, wynosi 130 000 złotych.

Kryterium wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji jest kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie, który spełnia określone wymagania3.

Kiedy możesz złożyć wniosek

Wniosek dotyczący tego naboru możesz złożyć w okresie od 27 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. włącznie.

Gdzie możesz złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie złóż w regionalnym oddziale ARiMR, właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

Gdzie możesz znaleźć wzór wniosku

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i i MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Podstawa prawna:
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.
1 § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965 oraz z 2017 r. poz. 2189), zwanego „rozporządzeniem wykonawczym”.
2 Zakres operacji powyższego naboru określa art. 76 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).
3 Wymagania zostały określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2017 poz. 1267), § 13, § 14 ust. 2 oraz w załączniku do rozporządzenia wykonawczego.