Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 Środki dotyczące obrotu

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) otworzył1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Jakie operacje obejmuje nabór

Działanie zawarte jest w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Finansowanie możesz otrzymać na realizację operacji dotyczących znalezienia nowych rynków i poprawy warunków wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury2, w tym również:

  • gatunków o potencjale handlowym;
  • wyładowanych niechcianych połowów stad handlowych zgodnie ze środkami technicznymi2.1;
  • produktów rybołówstwa i akwakultury uzyskanych za pomocą metod o niewielkim oddziaływaniu na środowisko lub produktów akwakultury ekologicznej2.2.

Wysokość pomocy finansowej

Ogólna pula środków finansowych, przyznanych w ramach działania, wynosi 10 000 000 złotych.

Kryterium wyboru operacji

Kryterium stanowi suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria, które wskazuje wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie3. Punkty są przyznawane w następujący sposób:

  • wprowadzenie produktów wnioskodawcy na nowy rynek – 5 pkt;
  • poprawę warunków wprowadzenia do obrotu produktów rybołówstwa lub akwakultury – 3 pkt;
  • zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji, chowu lub hodowli lub przetwórstwa na środowisko przez zastosowanie metod ekologicznych – 1 pkt.

Kiedy możesz złożyć wniosek

Wniosek dotyczący tego naboru możesz złożyć w okresie od 27 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. włącznie.

Gdzie możesz złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie złóż w regionalnym oddziale ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji4.

Gdzie możesz znaleźć wzór wniosku

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i i MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Podstawa prawna:
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.
1. § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965 oraz z 2017 r. poz. 2189), zwanego „rozporządzeniem wykonawczym”.
2. Zakres operacji powyższego naboru określa art. 68 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).
2.1. Art. 15 rozporzą­dzenia (UE) nr 1380/2013 i art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1379/2013.
2.2. W rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 834/2007
3. Pkt I ppkt 1 załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji” do rozporządzenia wykonawczego, w przypadku realizacji operacji określonych w art. 68 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014.
4. § 30 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego.