OGŁOSZENIE w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 Kontrola i egzekwowanie

Priorytet 3 – Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Działanie 3.1 – Kontrola i egzekwowanie. Informacje o naborze.

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 3 – Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie”, na realizację operacji, o których mowa w art. 76 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), dotyczących modernizacji i zakupu statków patrolowych, statków powietrznych i śmigłowców, pod warunkiem, że używa się ich na potrzeby kontroli rybołówstwa przez co najmniej 60% całkowitego okresu użytkowania w roku.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3 – Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1437, poz. 2297), zwanym dalej „rozporządzeniem wykonawczym”, informuje, że w dniach od 3 listopada 2017 r. do  24 listopada 2017 r. włącznie  można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie”, na realizację operacji, o których mowa w art. 76 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”, dotyczących modernizacji i zakupu statków patrolowych, statków powietrznych i śmigłowców, pod warunkiem, że używa się ich na potrzeby kontroli rybołówstwa przez co najmniej 60% całkowitego okresu użytkowania w roku.

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, określonych dla przedmiotowego działania, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  46 300 000 złotych.

Kryterium wyboru operacji jest kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie spełniającego wymagania określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2017 poz. 1267), § 13, § 14 ust. 2 oraz 
w załączniku do rozporządzenia wykonawczego.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl  i MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego i rozporządzenia nr 508/2014.