OGŁOSZENIE w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo

PREZES AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ogłasza nabór w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego„Rybactwo i Morze”w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”.

Wnioski o dofinansowanie można składać w dniach od 14 listopada 2017r. do 8 grudnia 2017 r. włącznie. Limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa, wynosi 20 000 000 złotych.

Pełny tekst ogłoszenia Prezesa ARiMR

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się na działania określone w art. 3-6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/531  z dnia 24 listopada 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 poprzez określenie kosztów kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu poprawy higieny, zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków, ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, łagodzenia skutków zmiany klimatu i poprawy efektywności energetycznej statków rybackich (Dz. Urz. UE L 86 z 31.03.2015, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/531”. Działanie obejmuje inwestycje na statku rybackim lub w sprzęt indywidualny pod warunkiem, że takie inwestycje wykraczają poza wymogi ustanowione w prawie unijnym lub krajowym.

Pomoc na realizację operacji w ramach działania zdrowie i bezpieczeństwo przyznaje się:

 1. właścicielowi lub armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;
 2. posiadaczowi rybackich narzędzi i urządzeń połowowych wykorzystywanych do połowu ryb w obwodzie rybackim, zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym.

Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.

Wysokość pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach działania zdrowie i bezpieczeństwo przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych do wysokości:

 1. 80% tych kosztów – gdy operacja jest realizowana przez beneficjenta wykonującego łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, o którym mowa w art. 3  ust. 2 pkt 14 rozporządzenia nr 508/2014;
 2. 50% tych kosztów – gdy beneficjentem jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 1, prowadzący działalność związaną z wykonywaniem rybołówstwa.

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
 • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

Wybór projektów:

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Pliki do pobrania:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Biznes Plan uproszczony
 4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 5. Instrukcja wypełniania oświadczenia

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl  i MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia nr 508/2014 oraz w § 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1495 i 1964).