OGŁOSZENIE w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim

PREZES AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ogłasza nabór w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej, na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim.

Wnioski o dofinansowanie można składać w dniach od 24 listopada 2017r. do 8 grudnia 2017 r. włącznie. Limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa, wynosi 10 000 000 złotych.

Pełny tekst ogłoszenia Prezesa ARiMR

Warunki uzyskania pomocy

Pomoc na realizację operacji dotyczącej utraty miejsca pracy na statku rybackim przyznaje się osobie fizycznej, która:

 • utraciła miejsce pracy na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej,
 • w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie pracowała, co najmniej przez 90 dni w roku, na podstawie  umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej na morzu na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej albo przekwalifikowanie na działalność dochodową albo działalność niedochodową. W przypadku armatora statku rybackiego, którego dotyczy złomowanie albo przekwalifikowanie, pracę na tym statku w podanym okresie, potwierdza się na podstawie wyciągu pływania poświadczonego przez urząd morski właściwy ze względu na oznakę statku rybackiego.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy wynosi równowartość w złotych kwoty 20 000 euro – w przypadku utraty miejsca pracy nie krócej niż na 24 kolejne miesiące od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie albo od dnia utraty miejsca pracy na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej, w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

Miesiąc, w którym nastąpił powrót do wykonywania zawodu rybaka, jest pierwszym miesiącem, za który zwraca się środki finansowe wypłacone w ramach pomocy na realizację operacji wraz z odsetkami naliczanymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Zasady składania wniosków o dofinansowanie

 1. Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji (tj. port macierzysty statku rybackiego – w przypadku realizacji operacji polegającej na złomowaniu lub przekwalifikowaniu statku rybackiego lub miejsce zamieszkania Wnioskodawcy – w przypadku realizacji operacji w zakresie utraty miejsca pracy).
 2. Wniosek o dofinansowanie można złożyć:
  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

Wybór projektów (kolejność składania wniosków o dofinansowanie)

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie. W przypadku operacji dotyczącej złomowania lub przekwalifikowania statku rybackiego Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność, natomiast w przypadku operacji z zakresu utraty miejsca pracy na statku rybackim, wypłata pomocy następuje po złożeniu przez właściciela statku rybackiego, w ramach którego następuje utrata miejsca pracy, prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o płatność w związku z realizacją operacji w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej.

Pomoc może być przyznawana do dnia 31 grudnia 2017 r.

Pliki do pobrania

 1. Wniosek o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Wzór umowy o dofinansowanie
 4. Wzór wniosku o płatność
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl  i MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w § 18-27 oraz § 81-99 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie  szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1495, z późn. zm.) oraz w art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z dnia 20.05.2014, str. 1).