OGŁOSZENIE w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej na realizację operacji dotyczących złomowania i przekwalifikowania statku rybackiego

PREZES AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ogłasza nabór w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej, na realizację operacji dotyczących złomowania i przekwalifikowania statku rybackiego.

Wnioski o dofinansowanie można składać w dniach od 24 listopada 2017r. do 8 grudnia 2017 r. włącznie. Limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa, wynosi 35 000 000 złotych.

Pełny tekst ogłoszenia Prezesa ARiMR

Warunki uzyskania pomocy

Pomoc na realizację operacji przyznaje się właścicielowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne oraz wpisanego do rejestru statków rybackich przed dniem 1 stycznia 2011 r.:  

 • o długości całkowitej do 18 m używającemu do połowów narzędzi pasywnych, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 88/98  (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, z późn. zm.),
 • jeżeli został spełniony warunek, o którym mowa w art. 34 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.

Przez złomowanie statku rybackiego rozumie się odcięcie nadburcia z lewej i prawej burty wraz z umieszczoną na nich oznaką rybacką, usunięcie silnika głównego oraz pocięcie kadłuba statku rybackiego w taki sposób, aby żadna z jego części nie była większa lub równa połowie całkowitej długości kadłuba, a także dokonanie zmiany w rejestrze statków rybackich w zakresie trwałego wycofania tego statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego oraz cofnięcia licencji połowowej i specjalnego zezwolenia połowowego.
Złomowanie / Przekwalifikowanie statku rybackiego następuje nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

Wysokość pomocy

W zakresie operacji dotyczących złomowania oraz przekwalifikowania statku rybackiego w celu prowadzenia działalności niedochodowej wysokość pomocy w przypadku statku o pojemności brutto (GT):

 • mniejszej niż 5 GT – wynosi równowartość w złotych kwoty 15 000 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 2500 euro;
 • od 5 GT do mniejszej niż 10 GT – wynosi równowartość w złotych kwoty 13 310 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 2640 euro,
 • od 10 GT do mniejszej niż 25 GT- wynosi równowartość w złotych kwoty 6050 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 75 020 euro;
 • od 25 GT do mniejszej niż 100 GT – wynosi równowartość w złotych kwoty 5082 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 99 200 euro.

W zakresie operacji dotyczących przekwalifikowania statku rybackiego w celu prowadzenia działalności dochodowej, wysokość pomocy wynosi, w przypadku statku o pojemności brutto (GT):

 • mniejszej niż 5 GT – wynosi równowartość w złotych kwoty 13 000 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 1800 euro;
 • od 5 GT do mniejszej niż 10 GT – wynosi równowartość w złotych kwoty 11 000 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 2000 euro;
 • od 10 GT do mniejszej niż 25 GT – wynosi równowartość w złotych kwoty 5000 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 62 000 euro;
 • od 25 GT do mniejszej niż 100 GT – wynosi równowartość w złotych kwoty 4200 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 82 000 euro.

Wysokość stawek pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote zgodnie z obrachunkowym kursem wymiany, publikowanym przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w pierwszym roboczym dniu przypadającym po dniu:

 1. 31 grudnia, w przypadku umów o dofinansowanie zawartych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;
 2. 30 czerwca, w przypadku umów o dofinansowanie zawartych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

Zasady składania wniosków o dofinansowanie

 1. Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji (tj. port macierzysty statku rybackiego – w przypadku realizacji operacji polegającej na złomowaniu lub przekwalifikowaniu statku rybackiego lub miejsce zamieszkania Wnioskodawcy – w przypadku realizacji operacji w zakresie utraty miejsca pracy).
 2. Wniosek o dofinansowanie można złożyć:
  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

Wybór projektów: kolejność składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie. W przypadku operacji dotyczącej złomowania lub przekwalifikowania statku rybackiego Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność, natomiast w przypadku operacji z zakresu utraty miejsca pracy na statku rybackim, wypłata pomocy następuje po złożeniu przez właściciela statku rybackiego, w ramach którego następuje utrata miejsca pracy, prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o płatność w związku z realizacją operacji w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej.

Pomoc może być przyznawana do dnia 31 grudnia 2017 r.

Pliki do pobrania

 1. Wniosek o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Wzór umowy o dofinansowanie
 4. Wzór wniosku o płatność
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl  i MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w § 18-27 oraz § 81-99 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie  szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1495, z późn. zm.) oraz w art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z dnia 20.05.2014, str. 1).