Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) otworzył1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Jakie operacje obejmuje nabór

Działanie zawarte jest w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Finansowanie możesz otrzymać na rozwój działalności związanej z obrotem, sprzedażą, przetwarzaniem własnych połowów oraz na inwestycje na statku rybackim poprawiające jakość produktów rybołówstwa2.

Wysokość pomocy finansowej

Ogólna pula środków finansowych, przyznanych w ramach działania, wynosi 50 000 000 złotych.

Kryterium wyboru operacji

Kryterium stanowi suma punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru3:

1) jeśli operacja jest realizowana przez rybaków, którzy wykonywali rybołówstwo komercyjne na morzu przez3.1:

  1. a) więcej niż 90 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie – 5 pkt,
  2. b) 75-89 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie – 3 pkt;

2) jeśli długość całkowita statku rybackiego, przy użyciu którego wykonywane jest rybołówstwo komercyjne, wynosi3.2:

  1. a) poniżej 12 m – 5 pkt,
  2. b) 12-18 m – 3 pkt;
  3. c) powyżej 18 m – 1 pkt;

3) jeśli wielkość dokonanych rocznych odłowów gospodarczych użytkownika rybackiego w roku poprzedzającym złożenie wniosku wyniosła3.3:

  1. a) 3-15 t – 1 pkt,
  2. b) 15-25 t – 3 pkt,
  3. c) powyżej 25 t – 5 pkt.

Kiedy możesz złożyć wniosek

Wniosek dotyczący tego naboru możesz złożyć w okresie od 4 grudnia 2017r. do 22 grudnia 2017 r. włącznie.

Gdzie możesz złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie złóż w regionalnym oddziale ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Gdzie możesz znaleźć wzór wniosku

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl  i www.mgm.gov.pl w zakładce „Rybołówstwo”.

Podstawa prawna:
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.
1. § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965 oraz z 2017 r. poz. 2189), zwanego „rozporządzeniem wykonawczym”.
2. Zakres operacji powyższego naboru określa art. 42 i art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).
3. Wymagania zostały określone w pkt XII załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania”, do rozporządzenia wykonawczego.
3.1. Art. 42 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014
3.2. Art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014
3.3. Art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 508/2014