Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać narealizację operacji, októrej mowa w art. 76 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014[2], polegającej na opracowaniu, zakupie i instalacji podzespołów, w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego, niezbędnych do zapewnienia transmisji danych od podmiotów zajmujących się połowami i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa do odpowiednich organów państw członkowskich i Unii, w tym niezbędnych podzespołów do systemów elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania (ERS), systemów monitorowania statków (VMS) oraz systemów automatycznej identyfikacji (AIS) stosowanych na potrzeby kontroli.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie może składać Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego[3].

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 6.06.2019 r. dodnia 24.06.2019 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy[4]. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego[5].

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 55000,00 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji jest kolejność złożenia wniosku odofinansowanie spełniającego wymagania określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2017r., poz. 1267, z późn. zm.), w § 13 i § 14 ust. 2 orazw załączniku do rozporządzenia wykonawczego[6].

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych do realizacji w ramach operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ – w zakładce „Rybołówstwo”.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo opostępowaniu przed sądami administracyjnymi[7].


[1] Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo
i Morze” (Dz. U. poz. 1437, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;

[2] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. wsprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr861/2006, (WE) nr 1198/2006 i(WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1255/2011(Dz. Urz. UE L 149 z20.05.2014r., str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014”;

[3] zgodnie z § 5 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia wykonawczego;

[4] zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego;

[5] zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego;

[6] zgodnie z § 10 rozporządzenia wykonawczego;

[7] zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1267, z późn. zm.).