Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków odofinansowanie w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej iopartej na wiedzy – zawartego wProgramie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji mających na celu ochronę i odbudowę wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury, prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze[2], w ramach poddziałania 2.3.3 efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody[3], o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014[4].

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie może składać[5]:

 • uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168) lub
 • podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie

– który wywiązuje się z obowiązków statystycznych określonych w przepisach o statystyce publicznej wzakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych wstawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, lub

 • posiadaczowi gruntów – w przypadku gdy operacja dotyczy budowy nowego obiektu chowu lub hodowli ryb.

W przypadku gdy operacja dotyczy obiektu chowu lub hodowli będącego przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji w obiekcie będącym przedmiotem współposiadania.

W przypadkugdyo przyznaniepomocyubiegająsię wspólnicy spółki cywilnej, pomoc przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 16marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się wformie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego[6]. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na jeden obiekt chowu lub hodowli ryb[7].

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru,

wynosi 65000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji do oceny stanowi suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria, które jako wnioskodawca wskazują Państwo we wniosku o dofinansowanie. Punkty są przyznawane wnastępujący sposób[8]:

Grupa 1 – operacje prowadzące do wzrostu produkcji w akwakulturze w zakresie określonym w art. 48 ust. 1 lit. j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

 1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):

1) zaawansowane – prawomocna decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę lub jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana – 20 pkt;

2) średniozaawansowane – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja o warunkach zabudowy lub ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) – 15 pkt;

3) początkowe – koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności – 10 pkt;

4) operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę – 20 pkt.

 1. Wpływ operacji na zatrudnienie (maksymalnie 10 pkt):

1) w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstaną 4 lub więcej nowe miejsca pracy – 10 pkt;

2) w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie od 2 do 3 nowych miejsc pracy – 7 pkt;

3) w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie 1 nowe miejsce pracy – 5 pkt;

4) w wyniku operacji nieprzewidującej powstania nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie powyżej 1 nowego miejsca pracy – 7 pkt;

5) w wyniku operacji nieprzewidującej powstania nowego obiektu chowu lub hodowli ryb utrzymane zostanie dotychczasowe zatrudnienie przy jednoczesnym wzroście produkcji – 5 pkt

 1. Efektywność produkcyjna operacji:

1) niedotyczących obiektów wylęgarniczo-podchowowych (maksymalnie 30 pkt):

 1. a) w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji powyżej 300 ton rocznie – 30 pkt,
 2. b) w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji od 200 do 300 ton rocznie – 25 pkt,
 3. c) w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji od 100 do 199 ton rocznie – 20 pkt,
 4. d) w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji od 50 do 99 ton rocznie – 15 pkt;

2) w przypadku obiektów wylęgarniczo-podchowowych (maksymalnie 70 pkt):

 1. a) w wyniku operacji jest planowane uzyskanie rocznej zdolności obsady aparatów inkubacyjnych na poziomie co najmniej 100 litrów ikry – 70 pkt,
 2. b) w wyniku operacji jest planowane uzyskanie rocznej zdolności obsady aparatów inkubacyjnych na poziomie od co najmniej 60 do 99 litrów ikry – 60 pkt,
 3. c) w wyniku operacji jest planowane uzyskanie rocznej zdolności obsady aparatów inkubacyjnych na poziomie od co najmniej 10 do 59 litrów ikry – 50 pkt.
 1. Efektywność wykorzystania zasobów wodnych (nie dotyczy obiektów wylęgarniczo-podchowowych) (maksymalnie 40 pkt):

1) w wyniku operacji jest planowane osiągnięcie przez obiekt chowu lub hodowli ryb rocznej produkcji powyżej 10 ton z 1 l/s poboru wody – 40 pkt;

2) w wyniku operacji jest planowane osiągnięcie przez obiekt chowu lub hodowli ryb rocznej produkcji od 7,5 do 10 ton z 1 l/s poboru wody – 35 pkt;

3) w wyniku operacji jest planowane osiągnięcie przez obiekt chowu lub hodowli ryb rocznej produkcji od 5 do poniżej 7,5 tony z 1 l/s poboru wody – 30 pkt;

4) w wyniku operacji jest planowane osiągnięcie przez obiekt chowu lub hodowli ryb rocznej produkcji od 3 do poniżej 5 ton z 1 l/s poboru wody – 25 pkt.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się
na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne zobowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce „Rybołówstwo” [9].

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej iŻeglugi Śródlądowej w zakładce „Rybołówstwo”[10] oraz ze strony Agencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa wzakładce „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”10.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Ozasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo opostępowaniu przed sądami administracyjnymi[11].

[1] zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017r., poz. 515, z 2018 r. poz. 1146), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;

[2] zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego;

[3] zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3 lit. c rozporządzenia wykonawczego;

[4] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i(WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014”;

[5] zgodnie z § 12 rozporządzenia wykonawczego;

[6] zgodnie z § 41 ust. 1 i 5 rozporządzenia wykonawczego;

[7] zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego;

[8] zgodnie z pkt V w załączniku nr 3 do rozporządzenia wykonawczego „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania”, Grupa 1;

[9] adresy lokalizacji: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020/

[10] adresy lokalizacji: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/dokumenty/ oraz https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020/dodatkowe-informacje-i-dokumenty/konkurencyjny-tryb-wyboru-wykonawcow.html

[11] zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267, z późn. zm).

Załączniki

WoD_2.3.3_lit._e_i_j_4z
Data: 2020-03-02, rozmiar: 1 MB
WoD_2.3.3_lit._e_i_j_4z_instrukcja
Data: 2020-03-02, rozmiar: 618 KB