Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.12 „Porty rybackie śródlądowe, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie wzakresie działania 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje wzakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani, októrych mowa w art. 44 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr508/2014[2] w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo iMorze”.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach powyższego działania można składać na realizację operacji dotyczących poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani, októrych mowa wart. 44 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 na inwestycje na obszarze portu rybackiego, miejsca wyładunku lub przystani, w zakresie:

 1. poprawy bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich;
 2. poprawy warunków bezpieczeństwa lub higieny pracy;
 3. poprawy jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich lub wodach śródlądowych;
 4. ograniczenia zanieczyszczania środowiska morskiego lub śródlądowego[3];

dotyczących zakresu rybactwa śródlądowego[4].

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie na realizację operacji mogą składać[5]:

 1. podmiot będący posiadaczem gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, znajdujących się w granicach portu rybackiego lub przystani rybackiej;
 2. jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub samorządowa osoba prawna lub państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 3. uznana organizacja producentów ryb lub uznany związek organizacji producentów ryb, lub organizacja międzybranżowa, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub inna organizacja rybacka realizująca statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;
 4. podmiot zarządzający portem lub przystanią morską w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich;
 5. uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. orybactwie śródlądowym;
 6. urząd morski;
 7. podmiot niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
 8. inny niż wymieniony w pkt 1–4 powyżej podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 17.09.2019 r. dodnia 30.09.2019 r. włącznie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru,
wynosi 8000000 złotych.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego wrozumieniu przepisów prawa pocztowego[6].

Kryteria wyboru operacji

Pomoc finansowa będzie przyznawana zgodnie zkolejnością składania wniosków o dofinansowanie[7].

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się
na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wzakładce „Rybołówstwo”.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo
do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce „Rybołówstwo”[8].

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Ozasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo opostępowaniu przed sądami administracyjnymi[9].


[1] zgodnie z § 55 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. wsprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego iopartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1493, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”.

[2] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. wsprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr861/2006, (WE) nr 1198/2006 i(WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1255/2011(Dz. Urz. UE L 149 z20.05.2014r., str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014”.

[3] zgodnie z § 38 rozporządzenia wykonawczego.

[4] zgodnie z § 45 rozporządzenia wykonawczego.

[5] zgodnie z § 43 rozporządzenia wykonawczego.

[6] zgodnie z § 57 ust. 5 i 8 rozporządzenia wykonawczego.

[7] zgodnie z pkt XIII załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania” do rozporządzenia wykonawczego.

[8] adres lokalizacji:https://www.gov.pl/gospodarkamorska/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze

[9] zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267, z późn. zm.).