Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11 „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1]nabór wniosków odofinansowanie w zakresie działania 1.11 „Wartość dodana, jakość produktów iwykorzystanie niechcianych połowów”. Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego iopartego nawiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach naboru można składać na realizację operacji na rozwój działalności polegającej na inwestycjach, o których mowa w art. 42 i art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014[2]:

  1. związanych z obrotem, sprzedażą bezpośrednią lub przetwarzaniem produktów rybnych pochodzących z własnych połowów;
  2. na statku rybackim poprawiających jakość produktów rybołówstwa[3].

Kto może składać wnioski

  1. Armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, wpisanego do rejestru statków rybackich nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. albo wprowadzonego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego po dniu 31 grudnia 2010 r. na skutek wymiany tego statku rybackiego na inny;
  2. uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. orybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476, z późn. zm.) na działania, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014[4].

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 1 kwietnia 2019r. do dnia 26 kwietnia 2019 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego[5].

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 62000000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych napodstawie następujących kryteriów wyboru[6]:

1) w ramach artykułu 42 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, operacja jest realizowana przez rybaków, którzy wykonywali rybołówstwo komercyjne na morzu przez:

a)więcej niż 90 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie – 5 pkt,

b)75 – 90 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku odofinansowanie – 3 pkt;

2)w ramach artykułu 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, długość całkowita statku rybackiego, przy użyciu którego wykonywane jest rybołówstwo komercyjne, którego dotyczy operacja wynosi:

a)poniżej 12 m – 5 pkt,

b)od 12 – do 18 m – 3 pkt;

c)powyżej 18 m – 1 pkt;

3) w ramach artykułu 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 508/2014, wielkość dokonanych rocznych odłowów gospodarczych użytkownika rybackiego w roku poprzedzającym złożenie wniosku wyniosła:

a)od 3 t do 15 t – 2 pkt,

b)powyżej 15 t do 25 t – 6 pkt,

c)powyżej 25 t – 10 pkt.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce „Rybołówstwo”.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony MGMiŻŚ
w zakładce „Rybołówstwo”[7].

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo opostępowaniu przed sądami administracyjnymi[8].


[1] zgodnie z § 55 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. wsprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego iopartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1493, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”.

[2] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. wsprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr861/2006, (WE) nr 1198/2006 i(WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1255/2011(Dz. Urz. UE L 149 z20.05.2014r., str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014”.

[3] zgodnie z § 32 rozporządzenia wykonawczego.

[4] zgodnie z § 34 rozporządzenia wykonawczego.

[5] zgodnie z § 57 ust. 5 i 8 rozporządzenia wykonawczego.

[6] zgodnie z pkt XII załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania” do rozporządzenia wykonawczego.

[7] adres lokalizacji:https://www.gov.pl/gospodarkamorska/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze

[8] zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267).