Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 – Środki dotyczące obrotu

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” można składać na realizację operacji dotyczącej propagowania jakości i wartości dodanej przez ułatwianie certyfikacji i propagowania produktów zrównoważonego rybołówstwa i zrównoważonej akwakultury, w tym produktów pochodzących z łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz metod przetwarzania przyjaznych dla środowiska[2].

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać[3]:

  1. uznane organizacje producentów ryb, ich związki lub organizacje międzybranżowe od dnia uznania;
  2. podmioty wykonujące statutową działalność w zakresie chowu, hodowli, połowu, wprowadzania na rynek produktów rybnych, przetwarzania i obrotu tymi produktami oraz podmioty prowadzące działalność okołorybacką.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 4 maja 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji[4]. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie[5]. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego[6].

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 1 500 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Podstawę oceny stanowi suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria, które jako wnioskodawca wskazują Państwo we wniosku o dofinansowanie. Punkty są przyznawane w następujący sposób[7]:

1)   przystąpienie do systemu certyfikacji produktów rybnych lub uczestnictwa w takich systemach – przyznaje się 5 pkt;

2)   rozwój i promocja produktów rybnych o wysokiej jakości handlowej i walorach żywieniowych – przyznaje się 5 pkt;

3)   rozwój i promocja nowych lub istotnie zmodernizowanych produktów rybnych – przyznaje się 3 pkt;

4)   badania rynku i preferencji konsumentów – przyznaje się 3 pkt.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl i MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych do realizacji w ramach operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ- w zakładce „Rybołówstwo”.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[8]

[1] zgodnie § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965 oraz z 2017 r. poz. 2189), zwanego dalej: „rozporządzeniem wykonawczym”.

[2] zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. c pkt ii rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej: „rozporządzeniem nr 508/2014”.

[3] zgodnie z § 16 rozporządzenia wykonawczego.

[4] zgodnie z § 30 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego.

[5] zgodnie z § 29 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.

[6] zgodnie z § 30 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego.

[7] zgodnie z pkt I ppkt 2 załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji” do rozporządzenia wykonawczego, w przypadku realizacji operacji określonych w art. 68 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014.

[8] zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1267).