„Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania. „Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna””

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.1 „Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.1 „Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Pomoc na realizację operacji w ramach powyższego działania przyznaje się[2]:

– na zarybianie, w tym:

  1. a) nabycie organizmów morskich lub ich produkcję;
  2. b) transport organizmów morskich do miejsca, w którym zostaną wypuszczone;

– jeżeli realizacja operacji przewiduje przeprowadzenie naukowego monitoringu stanu zasobów ryb
w wodach związanych z realizacją operacji oraz publikację wyników tego monitoringu wraz z wnioskami.

Kto może składać wnioski

Wnioski w ramach ww. działania mogą składać podmioty prowadzące zarybianie w polskich obszarach morskich zgodnie z przepisami o rybołówstwie morskim lub o rybactwie śródlądowym[3].

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 6 marca 2018 r. do dnia 20 marca 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji[4]. Wniosek                           o dofinansowanie składa się w formie pisemnej w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego[5]. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek
o dofinansowanie[6].

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 8 183 359 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie[7].
W przypadku gdy wnioski o dofinansowanie zostały złożone w tym samym terminie, pierwszeństwo na liście wniosków do dalszej oceny uzyskuje operacja z niższą kwotą wnioskowanej pomocy[8].

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl i MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą  Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia
nr 508/2014[9]

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy?  W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[10].

Podstawa prawna

[1] zgodnie z § 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1495, 1964 oraz z 2017 r. poz. 2040), zwanego dalej: „rozporządzeniem wykonawczym”.

[2] zgodnie z § 30 pkt 1 i 4 rozporządzenia wykonawczego.

[3] zgodnie z § 30 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego.

[4] zgodnie z § 83 ust.8 rozporządzenia wykonawczego.

[5] zgodnie z § 83 ust.5 rozporządzenia wykonawczego.

[6] zgodnie z § 82 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.

[7] zgodnie z pkt VI załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania” do rozporządzenia wykonawczego.

[8] zgodnie z § 85 ust.2 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego.

[9] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).

[10] zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1267).