Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.3 – Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.3 „Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego” w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.3 „Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Pomoc w ramach działania 6.3 „Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego” przyznaje się na operacje, w ramach których do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty[2]:

 1. zakupu materiałów biurowych lub promocyjnych, usług cateringowych na potrzeby organizacji szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych, targów, konferencji lub wystaw tematycznych, z zakresu poprawy wiedzy na temat środowiska morskiego;
 2. transportu lub zakwaterowania dla uczestników szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych, z zakresu poprawy wiedzy na temat środowiska morskiego;
 3. najmu lokali lub budynków, najmu lub zakupu sprzętu na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych lub konferencji, z zakresu poprawy wiedzy na temat środowiska morskiego;
 4. warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży służących poprawie wiedzy na temat środowiska morskiego;
 5. zakupu usług agencji reklamowych w celu opracowania i przeprowadzenia kampanii informacyjnych i promocyjnych dotyczących ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych;
 6. zakupu lub najmu powierzchni reklamowych oraz materiałów reklamowych na okres trwania kampanii informacyjnych i promocyjnych;
 7. publikacji niezbędnych do przeprowadzania działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie poprawy wiedzy na temat stanu środowiska morskiego;
 8. najmu budynków, lokali lub środków transportu niezbędnych do przeprowadzenia kampanii informacyjnych i promocyjnych;
 9. tworzenia stron internetowych o tematyce ochrony środowiska morskiego;
 10. opracowania analiz, ekspertyz lub przeprowadzenia badań w zakresie technologii skutkujących zmniejszeniem presji działalności prowadzonej na morzu na środowisko morskie;
 11. przeprowadzenia monitoringu stanu środowiska morskiego w celu oceny presji związanych z działalnością człowieka na morzu oraz poprawy wiedzy w zakresie skuteczności wprowadzonych rozwiązań ograniczających te presje.

Pomoc w ramach działania 6.3 „Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego” przyznaje się na realizację operacji o wartości kosztów kwalifikowalnych wynoszącej co najmniej 10 000 zł.[3]

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać[4]:

 1. urzędy obsługujące organy administracji morskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, poz. 1556 oraz z 2018 r. poz. 317) oraz regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, dyrektorzy parków narodowych lub krajobrazowych, realizujący zadania na obszarach morskich;
 2. stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450) oraz inne organizacje pozarządowe, realizujące statutowe zadania objęte działem administracji rządowej gospodarka morska, w zakresie transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego;
 3. jednostki naukowe realizujące statutowe zadania objęte działem administracji rządowej gospodarka morska, w zakresie transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego;
 4. szkoły wyższe oraz jednostki międzyuczelniane lub jednostki wspólne powstałe na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn zm.);
 5. instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Warunkiem przyznania pomocy podmiotom, o których mowa w punkcie 2 jest prowadzenie przez nie działalności statutowej w zakresie określonym w tym zapisie przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.[5]

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 18 maja 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy[6].

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego[7].

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 500 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru[8]:

1) zasięg oddziaływania operacji obejmuje:

 1. a) cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej – 5 pkt,
 2. b) obszar co najmniej 3 województw, ale mniej niż cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej – 3 pkt,
 3. c) obszar 1 do 2 województw – 1 pkt;

2) operacja ma na celu:

 1. a) ochronę środowiska morskiego i zrównoważoną eksploatację zasobów morskich i przybrzeżnych – 5 pkt,
 2. b) ochronę środowiska morskiego – 3 pkt,
 3. c) zrównoważoną eksploatację zasobów morskich i przybrzeżnych – 2 pkt;

3) dodatkowo przyznaje się 2 pkt, jeżeli operacja jest skierowana do dzieci lub młodzieży.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl i MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014[9]

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych do realizacji w ramach operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ- w zakładce „Rybołówstwo”.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[10].

 

[1] zgodnie § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1679 ), zwanego dalej: „rozporządzeniem wykonawczym”.

[2] zgodnie z § 11 rozporządzenia wykonawczego.

[3] zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego.

[4] zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.

[5] zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego.

[6] zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego.

[7] zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.

[8] zgodnie z pkt 3 załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji” do rozporządzenia wykonawczego.

[9] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).

[10] zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1267).