Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania. 5.1 – Plany produkcji i obrotu

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1  „Plany produkcji i obrotu”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1  „Plany produkcji i obrotu”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu” składa się na przygotowywanie i wdrażanie planów produkcji i obrotu[2] za lata połowowe 2014-2018[3].

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać uznane organizacje producentów ryb lub ich związki[4].

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie  od dnia 27 marca 2018 r. do dnia 10 kwietnia 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji[5]. Jednocześnie za miejsce realizacji operacji uznaje się siedzibę wnioskodawcy[6].W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie  jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie[7]. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego[8].

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 74 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Lista wniosków o dofinansowanie do oceny w odniesieniu do operacji realizowanej w ramach powyższego działania zostanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sporządzona na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie[9].

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl i MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych do realizacji w ramach operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ- w zakładce „Rybołówstwo”.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy  przyznania pomocy?  W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[10]

[1] zgodnie § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965 oraz z 2017 r. poz. 2189), zwanego dalej: „rozporządzeniem wykonawczym”.

[2] zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowalnych został wskazany w  § 8
i 9 rozporządzenia wykonawczego.

[3] zgodnie z art. 66 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej: „rozporządzeniem nr 508/2014”.

[4] zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.

[5] zgodnie z § 30 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego.

[6] zgodnie z § 30 ust. 9 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego.

[7] zgodnie z § 29 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.

[8] zgodnie z § 30 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego.

[9] zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego.

[10] zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1267).

ogłoszenie w ramach działania 5.1

Załączniki

ogłoszenie w ramach działania 5.1
Data: 2018-03-13, rozmiar: 527 KB
ogłoszenie 5.1poDWRiDP
Data: 2018-03-13, rozmiar: 250 KB