Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[i] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji w ramach działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”[ii] w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w ramach zobowiązań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej realizowanych w ramach:

  • Pakietu 1 -podstawowego (stawka rekompensaty wynosi 478 zł na rok na hektar powierzchni ogroblowanej obiektu chowu i hodowli ryb, na którym jest realizowany ten pakiet, jednak nie może być wyższa od kwoty 239 000 zł na rok);
  • Pakietu 2 – rozszerzonego, w zakresie wymogu dotyczącego produkcji dodatkowych cennych gatunków ryb, wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonawczego, w ilości co najmniej 3 % (procent) masy rocznej produkcji karpia w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb (stawka rekompensaty wynosi 301 zł na rok na hektar powierzchni ogroblowanej stawów na których jest wypełniany wymóg, jednak nie może być wyższa od kwoty 150 500 zł na rok)[iii].

Wnioski o dofinansowanie można składać: wyłącznie na Pakiet 1-podstawowy albo łącznie Pakiet 1-podstawowy i Pakiet 2-rozszerzony[iv].

Kto może składać wnioski

Posiadacz obiektu chowu lub hodowli ryb, który zobowiąże się do realizowania przez 5 lat zobowiązań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej[v].

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można składać w terminie od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego[vi]. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na jeden obiekt chowu lub hodowli ryb[vii].

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 213 196 417,57 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji do dofinansowania jest kolejność złożenia wniosków w ramach danego naboru wniosków o dofinansowanie8. Jednocześnie9:

  1. a) kolejność wniosków o dofinansowanie ustala się od operacji, dla której wnioskodawca dostarczył dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązku statystycznego określonego w przepisach o statystyce publicznej w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów w stawach rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, za okres co najmniej dwóch ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie na dany obiekt chowu lub hodowli ryb, do operacji, dla której wnioskodawca dostarczył sprawozdania statystyczne za najkrótszy okres poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie na dany obiekt chowu lub hodowli ryb;
  2. b) w przypadku dostarczenia przez wnioskodawców sprawozdań statystycznych, o których mowa w lit. a powyżej, za taką samą liczbę lat pierwszeństwo na liście uzyskuje wnioskodawca, który złożył wniosek o dofinansowanie jako pierwszy;
  3. c) w przypadku dostarczenia przez wnioskodawców sprawozdań statystycznych, o których mowa w lit. a powyżej, za taką samą liczbę lat oraz takiej samej dacie złożenia wniosku o dofinansowanie o kolejności wniosku na liście decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo uzyskuje operacja z niższą wnioskowaną kwotą pomocy.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl i MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi10.

Podstawa prawna

[i] zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczednej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 515), zwanego dalej: „rozporządzeniem wykonawczym”.
[ii] zgodnie z art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”.
[iii] zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a rozporządzenia wykonawczego.
[iv] zgodnie z § 25  pkt 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego.
[v] zgodnie z § 23 rozporządzenia wykonawczego.
[vi] zgodnie z § 41 ust. 1 i 5 rozporządzenia wykonawczego.
[vii] zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego.
8  zgodnie z pkt VII załącznika nr 3 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania” do rozporządzenia wykonawczego.
9  zgodnie z § 43 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego.
10 zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267).