Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na działanie 1.5 Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) otworzył nabór wniosków o dofinansowanie na działanie 1.5 Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1495, 1964 oraz z 2017 r. poz. 2040), zwanym dalej „rozporządzeniem wykonawczym”, informuje, że w dniach od  22 stycznia 2018 r. do  6 lutego 2018 r. włącznie  można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania 1.5 „Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów”, o  których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”.

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  24 544 758,46 złotych.

Zgodnie z pkt XIV załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania” do rozporządzenia wykonawczego, o kolejności  przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 • operacja będzie realizowana przez:
  1. uznaną organizację producentów ryb – 5 pkt,
  2. podmioty zarządzające portem rybackim lub przystanią – 3 pkt,
  3. urzędy morskie – 3 pkt;
 • wysokość wnioskowanej pomocy wynosi:
  1. do 1 mln zł – 5 pkt,
  2. od 1 do 2 mln zł – 3 pkt.

Zgodnie z § 83 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl  i www.mgm.gov.pl w zakładce „Rybołówstwo”.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.