Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.2 „Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków”

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.2 „Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków”.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.2 „Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach powyższego działania można składać na realizację następujących operacji[2]:

  • wymianę biernych narzędzi połowowych używanych ze statku rybackiego o długości całkowitej równej lub mniejszej niż 12 metrów, przy użyciu którego jest wykonywane łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia nr 508/2014;
  • wymianę narzędzi połowowych używanych ze statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, o długości całkowitej powyżej 12 metrów.

Powyższa pomoc przyznawana jest na wymianę tego samego rodzaju sprzętu dla tego samego statku rybackiego, tylko raz w trakcie realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”[3].

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie na realizację operacji w ramach powyższego zakresu mogą składać[4]:

  • właściciel lub armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, na działania, o których mowa w art. 38 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014.
  • Statek rybacki, o którym mowa powyżej, powinien być zarejestrowany jako aktywny i powinien prowadzić działalność połowową na morzu przez co najmniej 60 dni w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie[5];
  • uznane organizacje producentów ryb i ich związki oraz organizacje międzybranżowe;
  • inne niż wymienione w poprzednim punkcie zarejestrowane organizacje reprezentujące producentów ryb.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 4 maja 2018 r. do dnia 1 czerwca 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji[6]. Wniosek                          o dofinansowanie składa się w formie pisemnej w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego[7].

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 9 792 450 złotych.

Kryteria wyboru operacji

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru[8]:

-operacja obejmująca inwestycje w sprzęt ograniczający oddziaływanie narzędzi połowowych na środowisko oraz zakup lub wymianę narzędzi i urządzeń połowowych używanych ze statków rybackich wykonujących rybołówstwo komercyjne o długości całkowitej:

  1. a)   do 11,99 m – 5 pkt,
  2. b)   12 m – 18,5 m – 3 pkt,
  3. c)   powyżej 18,5 m – 1 pkt;

W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, o kolejności wniosku o dofinansowanie na liście decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo uzyskuje operacja z niższą kwotą wnioskowanej pomocy. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i o tej samej wysokości kwoty wnioskowanej pomocy pierwszeństwo na liście uzyskuje wniosek o dofinansowanie, który został złożony jako pierwszy[9].

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl i MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia
nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych do realizacji w ramach operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ- w zakładce „Rybołówstwo”.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[10].

[1] zgodnie z § 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1495, 1964 oraz z 2017 r. poz. 2040), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”.

[2] zgodnie z § 34 pkt 1-5 rozporządzenia wykonawczego.

[3] zgodnie z art. 38 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”.

[4] zgodnie z § 32 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 rozporządzenia wykonawczego.

[5] zgodnie z art. 38 ust.5 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.

[6] zgodnie z § 83 ust.8 rozporządzenia wykonawczego.

[7] zgodnie z § 83 ust.5 rozporządzenia wykonawczego.

[8] zgodnie z pkt VII ppkt 1 załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania” do rozporządzenia wykonawczego.

[9] zgodnie z § 85 ust. 2 pkt 2 lit. b i lit. c rozporządzenia wykonawczego.

[10]zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1267).