Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[i] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Pomoc z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni i nie dłużej niż 30 dni w danym roku kalendarzowym[ii].

Kto może składać wnioski

Armator statku rybackiego, przy użyciu którego wykonywane jest rybołówstwo komercyjne[iii].

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 6 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji [iv]. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego[v].

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego Agencja może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 27 886 738 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie[vi].

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl i MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą  Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy ?  W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[vii].

Podstawa prawna

[i] zgodnie z § 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1495, 1964 oraz z 2017 r. poz. 2040), zwanego dalej: „rozporządzeniem wykonawczym”.

[ii] zgodnie z § 17 ust.4 rozporządzenia wykonawczego.

[iii] zgodnie z § 17 ust.1 rozporządzenia wykonawczego.

[iv] zgodnie z § 83 ust.8 rozporządzenia wykonawczego.

[v] zgodnie z § 83 ust.5 rozporządzenia wykonawczego.

[vi]zgodnie z pkt XVI załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania” do rozporządzenia wykonawczego.

[vii] zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1267).