Ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” na realizację operacji dotyczącej prowadzenia regionalnych, krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu”. Nabór dotyczy działania

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” można składać na realizację operacji dotyczącej prowadzenia regionalnych, krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych służących podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa i akwakultury[2].

Pomoc przyznaje się jeżeli operacja ma na celu zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym, co stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii wydawanej na podstawie oceny potencjalnych i faktycznych możliwości poprawy rynku w wyniku realizacji planowanej operacji[3].

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać[4]:

 1. uznane organizacje producentów ryb, ich związki lub organizacje międzybranżowe od dnia uznania;
 2. urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rybołówstwa;
 3. stowarzyszenia, fundacje i organizacje pożytku publicznego w rozumieniu przepisów
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne organizacje społeczne
  i zawodowe, realizujące statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;
 4. jednostki naukowe realizujące statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego lub akwakultury;
 5. uczelnie kształcące w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;
 6. podmioty wykonujące statutową działalność w zakresie chowu, hodowli, połowu, wprowadzania na rynek i przetwarzania produktów rybnych oraz obrotu tymi produktami oraz podmiotom prowadzącym działalność okołorybacką.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 13 lipca 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji[5]. Jednocześnie za miejsce realizacji operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 68 rozporządzenia nr 508/2014, w zakresie, o którym mowa w art. 68 ust. 1 lit. g tego rozporządzenia, uznaje się siedzibę wnioskodawcy[6].

W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie[7]. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego[8].

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 11 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji do oceny stanowi suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria, które jako wnioskodawca wskazują Państwo we wniosku o dofinansowanie. Punkty są przyznawane w następujący sposób[9]:

Jeżeli operacja:

1)       ma zasięg:

 1. a) międzynarodowy – przyznaje się 5 pkt,
 2. b) krajowy – przyznaje się 3 pkt;

2)       ma na celu promowanie pochodzących z obszaru Unii Europejskiej produktów:

 1. a) akwakultury – przyznaje się 3 pkt,
 2. b) rybołówstwa śródlądowego – przyznaje się 3 pkt,
 3. c) rybołówstwa morskiego – przyznaje się 3 pkt.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl i MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych do realizacji w ramach operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ- w zakładce „Rybołówstwo”.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[10]

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony MGMiŻŚ
w zakładce „Rybołówstwo”[11].

[1] zgodnie § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965 oraz z 2017 r. poz. 2189), zwanego dalej: „rozporządzeniem wykonawczym”.

[2] zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej: „rozporządzeniem nr 508/2014”.

[3] zgodnie z § 11 a rozporządzenia wykonawczego.

[4] zgodnie z § 24 ust.1 rozporządzenia wykonawczego.

[5] zgodnie z § 30 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego.

[6] zgodnie z § 30 ust. 9 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego.

[7] zgodnie z § 29 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.

[8] zgodnie z § 30 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego.

[9] zgodnie z pkt I ppkt 5 załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji” do rozporządzenia wykonawczego, w przypadku realizacji operacji określonych w art. 68 ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 508/2014.

[10] zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1267).

[11] adres lokalizacji: https://www.gov.pl/gospodarkamorska/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze