Ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji mających na celu ochronę i odbudowę wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury, w ramach poddziałania zwiększenie efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii[2], o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014[3]. Pomoc można otrzymać na realizację operacji wyłącznie w zakresie dotyczącym wyposażenia istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb w maszyny i urządzenia techniczne[4].

Kto może składać wnioski

Wniosek o dofinansowanie może składać podmiot prowadzący działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb[5].

W przypadku gdy operacja dotyczy obiektu chowu lub hodowli będącego przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji w obiekcie będącym przedmiotem współposiadania.

W przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 16 lipca 2018 r. do dnia 3 sierpnia 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego[6]. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na jeden obiekt chowu lub hodowli ryb[7].

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 15 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji do oceny stanowi suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria, które jako wnioskodawca wskazują Państwo we wniosku o dofinansowanie. Punkty są przyznawane w następujący sposób[8]:

  1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):

1)   zaawansowane – prawomocna decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę albo jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana – 20 pkt;

2)   średniozaawansowane – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja o warunkach zabudowy lub ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) – 15 pkt;

3)   początkowe – koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności – 10 pkt;

4)   operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę – 20 pkt.

  1. Wpływ operacji na poziom planowanego maksymalnego zapotrzebowania energetycznego przez odnawialne źródła energii (maksymalnie 30 pkt):

1)   w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie 100% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury – 30 pkt;

2)   w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie od poniżej 100% do 75% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury – 25 pkt;

3)   w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie od poniżej 75% do 50% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury – 20 pkt;

4)   w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie od poniżej 50% do 20% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury – 10 pkt.

  1. Efektywność ekonomiczna operacji (maksymalnie 50 pkt):

1)   koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi poniżej 5500 zł – 50 pkt,

2)   koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi od 5500 zł do 7499 zł – 30 pkt,

3)   koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi od 7500 zł do 9999 zł – 20 pkt,

4)   koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi od 10 000 zł do 12 000 zł – 10 pkt,

5)   operacja zakłada zastosowanie innych niż odnawialne źródła energii (OZE) technologii zwiększania efektywności energetycznej – 30 pkt

– przy czym koszt mocy przyłączeniowej jest liczony jako iloraz łącznych kosztów operacji netto i zaplanowanej mocy przyłączeniowej operacji.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl i MGMiŻŚ: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym[9].

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony MGMiŻŚ
w zakładce „Rybołówstwo”[10].

[1] zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017 r, poz. 515, z 2018 r. poz. 1146), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”.

[2] zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia wykonawczego;

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”;

[4] zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego wyłącznie w zakresie dotyczącym wyposażenia istniejącego  obiektu chowu lub hodowli ryb w maszyny i urządzenia techniczne;

[5] zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 1 w związku z § 12 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i 3 rozporządzenia wykonawczego;

[6] zgodnie z § 41 ust. 1 i 5 rozporządzenia wykonawczego.

[7] zgodnie z § 39 ust.1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego.

[8] zgodnie z pkt IV w załączniku nr 3 rozporządzenia wykonawczego „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania”;

[9] zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1267).

[10] adres lokalizacji: https://www.gov.pl/gospodarkamorska/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze