Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 Środki dotyczące obrotu

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[i] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3  „Środki dotyczące obrotu”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” na realizację operacji w zakresie przyczyniania się do przejrzystości produkcji i rynków oraz przeprowadzania badań rynku i analiz zależności Unii od przywozu[ii] można składać na realizację następujących typów operacji[iii]:

  • opracowania wytycznych  dobrej  praktyki  higieny  oraz  stosowania  zasad  HACCP,  zgodnie  z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319);
  • opracowania zaleceń i wytycznych do stosowania oraz kierunków zmian w zakresie norm handlowych i badawczych, stosowanych w odniesieniu do produktów rybnych.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać[iv]:

  • uznane organizacje producentów ryb, ich związki lub organizacje międzybranżowe od dnia uznania;
  • jednostki naukowe realizujące statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego lub akwakultury;
  • uczelnie kształcące w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie  od dnia 9 lutego 2018 r. do dnia 23 lutego 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji[v]. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie  jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie[vi]. Wniosek
o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego[vii]

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 10 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Podstawę oceny stanowi suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria, które jako wnioskodawca wskazują Państwo we wniosku o dofinansowanie[viii]. Punkty są przyznawane w następujący sposób:

1)   opracowanie kodeksu dobrych praktyk – przyznaje się 5 pkt;

2)   przeprowadzanie badań i analiz rynku w zakresie:

  1. a) międzynarodowej wymiany handlowej lub weryfikacji norm handlowych – przyznaje się 5 pkt,
  2. b) trendów rynkowych – przyznaje się 4 pkt,
  3. c) preferencji konsumenckich w zakresie spożycia produktów rybołówstwa i produktów akwakultury – przyznaje się 3 pkt,
  4. d) struktury przetwórstwa rybnego w Rzeczypospolitej Polskiej – przyznaje się 2 pkt.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl i MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych do realizacji w ramach operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ- w zakładce „Rybołówstwo”.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy  przyznania pomocy?  W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo   o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[ix].

Podstawa prawna

[i] zgodnie § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965 oraz z 2017 r. poz. 2189), zwanego dalej: „rozporządzeniem wykonawczym”.

[ii] o którym mowa w art. 68 ust. 1 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej: „rozporządzeniem nr 508/2014”.

[iii] szczegółowy zakres naboru jest określony w § 19 pkt 4 i 5 rozporządzenia wykonawczego.

[iv] zgodnie z  § 18 rozporządzenia wykonawczego.

[v] zgodnie z § 30 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego.

[vi] zgodnie z § 29 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.

[vii] zgodnie z § 30 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego.

[viii] zgodnie z pkt I ppkt 3 załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji” do rozporządzenia wykonawczego, w przypadku realizacji operacji określonych w art. 68 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014.

[ix] zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1267).