Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 – Kontrola i egzekwowanie

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1  „Kontrola i egzekwowanie”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków  o dofinansowanie w zakresie działania 3.1  „Kontrola i egzekwowanie”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego  w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie” można składać na realizację operacji w zakresie dotyczącym zakupu innych środków kontroli, w tym urządzeń umożliwiających pomiar mocy silnika i sprzętu ważącego[2].

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać[3]:

  • okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego;
  • Państwowa Straż Rybacka.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie  od dnia 12 kwietnia 2018 r. do dnia 26 kwietnia  2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy[4]. Wniosek  o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego[5]

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 6 866 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji jest kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie spełniającego wymagania określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2017 poz. 1267), § 13, § 14 ust. 2 oraz w załączniku do rozporządzenia wykonawczego[6].

 

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl i MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych do realizacji w ramach operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ- w zakładce „Rybołówstwo”.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy  przyznania pomocy?  W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[7].

ogłoszenie podpisane dz 3.1

[1] zgodnie § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo
i Morze” (Dz. U. poz. 1437, poz. 2297), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;

[2] zgodnie z art. 76 ust 2 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”.

[3] zgodnie z § 5 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia wykonawczego.

[4] zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego.

[5] zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.

[6]  zgodnie z § 10 rozporządzenia wykonawczego.

[7] zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1267).