Priorytet 5 – Interpretacje

Zobacz treść wyjaśnień.

Działanie 5.1 Plany produkcji i obrotu

Pytanie nr 1

Czy w zakresie działania Plany produkcji i obrotu w ramach Priorytetu 5 Wspieranie obrotu i przetwarzania, należy uznać za kwalifikowalne koszty dotyczące planów produkcji i obrotu opracowanych dla lat minionych, tj. przed dniem przyznania pomocy?

Odpowiedź

W zakresie działania Plany produkcji i obrotu w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, okres obecnej perspektywy finansowej 2014-2020 należy uznać jako jeden okres realizacji przez uznane organizacje producentów ww. operacji. Wobec powyższego, zakończenie roku połowowego, dla którego opracowany został plan nie oznacza, że koszty ponoszone w ramach realizacji ww. planu nie będą kwalifikowalne.

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu

Pytanie nr 1

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania Środki dotyczące obrotu z tytułu realizacji operacji dotyczących tworzenia organizacji producentów, stowarzyszeń organizacji producentów lub organizacji międzysektorowych, mających na celu ich uznanie?

Odpowiedź

Zgodnie z § 12 rozporządzenia z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5 Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, pomoc przyznawana w związku z realizacją operacji mających na celu tworzenie organizacji producentów, może być przyznana wyłącznie uznanym organizacjom producentów. Zz uwagi na fakt, iż w przepisach nie wskazano rodzaju podmiotu, który może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie ww. operacji, wniosek taki może złożyć zarówno podmiot, który ubiega się lub będzie ubiegał się o uznanie oraz także uznana organizacja producentów ryb. Warunkiem wypłacenia pomocy jest wpis do rejestru uznanych organizacji, prowadzonego przez ministra właściwego ds. rybołówstwa.

Pytanie nr 2

W jakiej wysokości są kwalifikowalne koszty administracyjne dotyczące tworzenia organizacji producentów, stowarzyszeń organizacji producentów lub organizacji międzysektorowych w zakresie działania Środki dotyczące obrotu w ramach Priorytetu 5 Wspieranie obrotu i przetwarzania PO RYBY 2014-2020?

Odpowiedź

Dla operacji dotyczących tworzenia organizacji producentów, stowarzyszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, koszty administracyjne kwalifikowalne są w pełnym zakresie.

Pytanie nr 3

Czy kosztem kwalifikowalnym operacji dotyczącej tworzenia organizacji producentów, stowarzyszeń organizacji producentów lub organizacji międzysektorowych w zakresie działania Środki dotyczące obrotu w ramach Priorytetu 5 Wspieranie obrotu i przetwarzania, może być wykonanie kontenera biurowego z zapleczem socjalnym, który umożliwia przygotowanie stanowisk pracy oraz z miejscem do organizowania spotkań zarządu i przyjmowania członków organizacji?

Odpowiedź

Zgodnie z § 12 pkt 6 rozporządzenia z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, pomoc przyznawana w związku z realizacją operacji mających na celu tworzenie organizacji producentów, do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć wyposażenie stanowiska pracy pracowników realizujących operację. Rozporządzenie nie definiuje standardu pomieszczeń biurowych, w których realizowane będą operacje. Wobec powyższego, dopuszczalne jest wykorzystanie kontenera biurowego, z zastrzeżeniem zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków przewidzianych prawem pracy i innymi odrębnymi przepisami.

Działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

Pytanie nr 1

Na jakiej podstawie ARiMR będzie weryfikować obowiązek prowadzenia przez beneficjenta działalności w zakresie przetwarzania produktów rybnych lub chowu lub hodowli ryb, w ramach działania Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury?

Odpowiedź

Pomoc finansową na realizację operacji w ramach działania Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury przyznaje się podmiotom, które prowadzą działalność w zakresie przetwarzania produktów rybnych (rybołówstwa i akwakultury) lub chowu lub hodowli ryb. Rozporządzenie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5 Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, nie określa sposobu weryfikacji wyżej wymienionego warunku.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność dotyczącą przetwarzania produktów rybołówstwa, podstawą do określenia rodzaju wykonywanej działalności powinny być informacje pozyskane z ogólnodostępnych rejestrów, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub Krajowy Rejestr Sadowy. W szczególnych przypadkach, gdzie niemożliwe jest jednoznaczne określenie rodzaju wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności, w celu rzetelnej oceny wniosku, dopuszczalne jest wezwanie przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa wnioskodawcy do przedstawienia dokumentów pozwalających na odpowiednią weryfikację.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie chowu i hodowli ryb (akwakultury), nie jest wymagana rejestracja działalności gospodarczej – działalność może być prowadzona w ramach nierejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców działalności rolniczej. W przypadkach, gdzie niemożliwe jest określenie rodzaju wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności, w celach weryfikacyjnych dopuszczalne jest wezwanie przez ARiMR wnioskodawcy do przedstawienia dokumentów pozwalających zweryfikować charakter prowadzonej działalności.

Pytanie nr 2

Czy w zakresie działania Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury w ramach Priorytetu 5 Wspieranie obrotu i przetwarzania PO RYBY 2014-2020 należy uznać za kwalifikowalne koszty zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu, środków transportu?

Odpowiedź

Koszt zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu oraz środków transportu nie mogą zostać uznane za koszt kwalifikowalny operacji.

Pytanie nr 3

Czy w zakresie działania Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury w ramach Priorytetu 5 Wspieranie obrotu i przetwarzania PO RYBY 2014-2020, kosztem kwalifikowalnym jest zakup specjalistycznych środków transportu zewnętrznego?

Odpowiedź

Zgodnie z § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w PO RYBY 2014-2020, zakup specjalistycznych środków transportu zewnętrznego może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach wymienionego działania, jeżeli realizowana operacja przyczyni się do oszczędzania energii lub zmniejszenia oddziaływania na środowisko, w tym unieszkodliwianie odpadów, lub poprawia bezpieczeństwo, higienę, zdrowie i warunki pracy pracowników, o czym mowa w art. 69 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Pytanie nr 4

Co należy rozumieć pod pojęciem produktów rybołówstwa i akwakultury w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach działania Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury w Priorytecie 5 Wspieranie obrotu i przetwarzania PO RYBY 2014-2020?

Odpowiedź

Zgodnie z definicjami zawartymi w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000, za produkty rybołówstwa uważa się organizmy wodne pochodzące z dowolnej działalności połowowej lub otrzymywane z nich produkty, wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Produktami akwakultury są organizmy wodne na dowolnym etapie ich cyklu życia, pochodzące z dowolnej działalności w zakresie akwakultury lub otrzymywane z nich produkty, wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Należy wskazać, że odpadki rybne oraz mączki i oleje rybne mieszczą się w definicji produktu rybnego, zatem ich przetwarzanie kwalifikuje podmiot do ubiegania się o pomoc finansową na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Jednocześnie chów i hodowla raków i krewetek na cele konsumpcyjne w ramach działalności rolniczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej kwalifikuje się do ubiegania o dofinansowanie w ramach Priorytetu 2 (wsparcie operacji dotyczących budowy, rozbudowy lub modernizacji obiektów produkcyjnych).

Pytanie nr 5

Jak należy rozumieć koszty kwalifikowalne dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu pomieszczeń przetwórstwa i pomocniczych lub zaplecza socjalnego dla pracowników zakładów przetwórstwa produktów rybnych w zakresie operacji, które poprawią bezpieczeństwo, higienę, zdrowie i warunki pracy (pracowników) w ramach działania Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury w Priorytecie 5 Wspieranie obrotu i przetwarzania PO RYBY 2014-2020?

Odpowiedź

Zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 2 lit a) rozporządzenia z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5 Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w PO RYBY 2014-2020 kosztami kwalifikowalnymi inwestycji polegających na poprawie bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy mogą być między innymi koszty budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu pomieszczeń przetwórstwa i pomocniczych lub zaplecza socjalnego dla pracowników zakładów przetwórstwa produktów rybnych. Zapis ten nie wyklucza, w szczególności gdy operacja wiąże się z np. rozbudową pomieszczeń socjalnych, zmian parametrów technicznych budynku, w którym znajduje się modernizowane pomieszczenie. W związku z powyższym, koszty budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu pomieszczeń przetwórstwa i pomocniczych lub zaplecza socjalnego dla pracowników zakładów przetwórstwa produktów rybnych, gdzie zmianie uległy parametry techniczne istniejącego budynku należy uznać koszty dotyczące działań w zakresie infrastruktury i prac budowlanych w ramach PO RYBY 2014-2020 za kwalifikowalne.

Jednocześnie w wyżej wymienionym rozporządzeniu nie zostało określone w jakim minimalnym zakresie beneficjent ma wdrożyć rozwiązania służące poprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czy te rozwiązania stosowane będą w całym zakładzie produkcyjnym.

Pytanie nr 6

Czy zakup komór mroźniczych jest kosztem kwalifikowalnym w ramach realizacji operacji, które dotyczą powstania nowych lub udoskonalonych produktów, nowych lub udoskonalonych procesów lub też nowych lub udoskonalonych systemów zarządzania i organizacji w ramach działania Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury w Priorytecie 5 Wspieranie obrotu
i przetwarzania PO RYBY 2014-2020?

Odpowiedź

Zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 6 lit. e rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965 z późn. zm.), do kosztów kwalifikowalnych operacji, w ramach działań związanych z powstaniem nowych lub udoskonalonych produktów, nowych lub udoskonalonych procesów lub też nowych, lub udoskonalonych systemów zarządzania i organizacji, zalicza się koszty zakupu lub wprowadzenia nowych lub innowacyjnych procesów technologicznych, w tym zakupu maszyn i urządzeń, bezpośrednio związanych z celem operacji.

W przypadku komór mroźniczych zakupionych wyłącznie w celu wdrożenia nowego lub innowacyjnego procesu technologicznego, związanego z przetwarzaniem produktów rybołówstwa i akwakultury, koszt tego zakupu można uznać jako koszt kwalifikowalny w zakresie § 27 ust 1 pkt 6 lit. e wskazanego powyżej rozporządzenia. Natomiast w przypadku operacji służących udoskonaleniu prowadzonego procesu przetwórczego, zakup wszelkich maszyn i urządzeń wykracza poza katalog kosztów kwalifikowalnych, objętych wyżej wymienionym paragrafem.