Priorytet 2 – Interpretacje

Zobacz treść wyjaśnień.

Kwalifikowalność wydatków

Pytanie nr 1

Czy w ramach działania Inwestycje produkcyjne w akwakulturę, można uznać za koszt kwalifikowalny zakup styroboksów (fishboxów) niezbędnych do prowadzenia procesu produkcyjnego w obiekcie chowu i hodowli ? Należy podkreślić, iż ponoszony wydatek ma charakter cykliczny, czy zatem w takim wypadku można go zakwalifikować do dofinansowania od 1 stycznia 2015 r. do momentu zakończenia obecnego okresu programowania?

Odpowiedź

 Wydatek polegający na zakupie styroboksów (fishboxów) może zostać uznany za koszt kwalifikowalny operacji realizowanej w zakresie § 16 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 28 lutego 2017 r. r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U. poz. 515), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie Priorytetu 2”. Niemniej jednak, operacja wybrana do dofinansowania nie może polegać tylko i wyłącznie na zakupie styroboksów (fishboxów).

Odnosząc się zaś do kwestii cykliczności zakupu styroboksów tzn. zakwalifikowania do dofinansowania zakupu styroboksów (fishboxów) począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. do momentu zakończenia obecnego okresu programowania, należy mieć na uwadze przepisy regulujące funkcjonowanie PO RYBY 2014-2020 w odniesieniu do horyzontu czasowego kwalifikowalności wydatków.

Zgodnie z § 34 ust. 2 rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2, „do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2, zalicza się również koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2015 r. Jednocześnie, zgodnie z art. 65 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy (…), wydatki kwalifikują się do otrzymania wkładu z EFSI, jeżeli zostały poniesione przez beneficjenta
i zapłacone przed dniem 31 grudnia 2023 r.

Ponadto, należy mieć na względzie treść § 51 ust. 4 i 6 rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2. Zgodnie z tym przepisem, operacja może być realizowana w nie więcej niż czterech etapach, przy czym wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, następuje w terminie:

  • 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie – w przypadku operacji realizowanych
    w kilku etapach,
  • 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie – w przypadku operacji realizowanych
    w jednym etapie

– z wyłączeniem operacji realizowanych w ramach działań: innowacje, usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury, akwakultura świadcząca usługi środowiskowe oraz ubezpieczenie zasobów akwakultury.

W przypadku gdy operacja jest realizowana w etapach, złożenie pierwszego wniosku
o płatność pośrednią następuje nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy
o dofinansowanie.

Podsumowując należy wskazać, iż każdy wnioskodawca w złożonym wniosku
o dofinansowanie wskazuje konkretny termin realizacji operacji, który nie może być dłuższy niż 36 miesięcy albo 24 miesiące, w zależności od tego, w ilu etapach operacja jest realizowana. Ponadto, termin realizacji operacji powinien mieścić się we wskazanym powyżej horyzoncie czasowym kwalifikowalności wydatków (od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2023 r.).

Pytanie nr 2

Czy za koszt kwalifikowalny można uznać koszty osobowe pracowników uczestniczących w pracach badawczych, a także tlenu, energii elektrycznej, odczynników-składników chemicznych oraz paszy niezbędnej do prowadzenia testów i pełnego procesu badawczego, w przypadku operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury w zakresie działania Inwestycje produkcyjne w akwakulturę (§ 16 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia do Priorytetu 2)?

Odpowiedź

W odpowiedzi odnośnie do uznania za kwalifikowalne kosztów:

  1. osobowych pracowników uczestniczących w pracach badawczych,
  2. tlenu, energii elektrycznej, odczynników-składników chemicznych oraz paszy niezbędnej do prowadzenia testów i pełnego procesu badawczego,

uprzejmie informuję.

Koszty osobowe pracowników mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne w zakresie działania Inwestycje produkcyjne w akwakulturę, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2.

Jednakże, trzeba mieć na uwadze fakt, iż z opisu stanowiska pracy pracownika zatrudnionego przez Beneficjenta musi wynikać wprost, że do zakresu jego obowiązków należy wykonywanie zadań związanych z realizowaną operacją. Dodatkowo, z opisu stanowiska pracy, powinno jasno wynikać ile czasu dziennie pracownik powinien przeznaczać na realizację operacji. Ponadto, Beneficjent powinien zadbać o właściwą ewidencję czasu pracy takiego pracownika, tak aby mógł wykazać, ile czasu taki pracownik faktycznie poświęcił na wykonywanie zadań związanych z realizacją operacji.

Odnosząc się zaś do drugiego zapytania, uprzejmie nadmieniam, iż za koszt kwalifikowalny mogą być uznane koszty tlenu, energii elektrycznej, odczynników, jeżeli koszty te są bezpośrednio związane z realizowaną operacją.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż operacji realizowanej w ramach działania Inwestycje produkcyjne w akwakulturę, mieszczące się w grupie operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2, nie należy utożsamiać z operacją o charakterze innowacyjnym, ani też projektem naukowym, które mogą zakończyć się brakiem wykazanych efektów lub konkretnych rezultatów. Oznacza to, iż celem działania, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2, jest osiągnięcie przez Beneficjenta pozytywnego efektu, który zostanie zmierzony i wykazany na koniec zrealizowanej operacji w złożonym wniosku o płatność oraz w sprawozdaniu końcowym (wartość dodana) np. wyeliminowanie występowania specyficznego ziemistego posmaku ryby bądź wyeliminowanie katarakty u ryb. W przeciwnym razie, Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu pomocy finansowej z PO RYBY 2014-2020.

Pytanie nr 3

Czy za koszt kwalifikowalny można uznać zakup od podmiotu zewnętrznego paszy niezbędnej do prowadzenia procesu produkcyjnego w obiekcie chowu i hodowli ryb, w przypadku operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury w zakresie działania Inwestycje produkcyjne w akwakulturę (§ 16 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia do Priorytetu 2)?

 Należy podkreślić, że ponoszony wydatek ma charakter cykliczny – miesięczny, tak więc czy w takim przypadku można go zakwalifikować do dofinansowania od dnia 1 stycznia 2015 r. do momentu zakończenia obecnego okresu programowania?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 48 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, EFMR może wspierać inwestycje służące poprawie jakości produktów akwakultury lub stanowiące dla nich wartość dodaną. Zakup paszy, chociażby najlepszej jakości, jest bieżącym kosztem prowadzonej działalności gospodarczej, ma charakter cykliczny – miesięczny, zatem nie może zostać zakwalifikowany jako inwestycja służąca poprawie jakości produktów akwakultury lub stanowić dla nich wartości dodanej.

Pytanie nr 4

Czy za koszt kwalifikowalny można uznać zakup od podmiotu zewnętrznego wody termalnej niezbędnej do prowadzenia procesu produkcyjnego w obiekcie chowu i hodowli, w przypadku operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury w zakresie działania Inwestycje produkcyjne w akwakulturę (§ 16 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia do Priorytetu 2)?

Należy podkreślić, że ponoszony wydatek ma charakter cykliczny – miesięczny, tak więc czy w takim przypadku można go zakwalifikować do dofinansowania od dnia 1 stycznia 2015 r. do momentu zakończenia obecnego okresu programowania?

Odpowiedź

Zgodnie z § 35 pkt 6 lit. a rozporządzenia do osi priorytetowej 2, do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się kosztów realizacji operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne beneficjenta i osób przez niego zatrudnionych, powyżej 10% wartości netto operacji.

W związku z powyższym, beneficjent może zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych – koszt poboru wody termalnej od podmiotu zewnętrznego, w wysokości wynikającej z § 35 pkt 6 lit. a rozporządzenia do osi priorytetowej 2, tj. do 10% wartości operacji netto. Jednakże, należy mieć na uwadze, że w przypadku wykorzystania przysługującego beneficjentowi limitu na rozliczenie kosztów ogólnych operacji (do 10% wartości operacji netto) na zakup wody termalnej, nie będzie on mógł w ramach tegoż limitu rozliczyć innych wydatków (np. składek na ubezpieczenie społeczne, kosztu połączeń telefonicznych, itp.). Do decyzji beneficjenta należy, czy przysługujący limit 10% wartości operacji netto wykorzysta tylko na zakup wody termalnej, czy zarówno na zakup tejże wody oraz na inne koszty ogólne realizacji operacji.