Priorytet 1 – Interpretacje

Zobacz treść wyjaśnień.

Kwalifikowalność wydatków

Kwalifikowalność wydatków

Pytanie:

Czy w ramach działania zdrowie i bezpieczeństwo, o których mowa w art. 32 i art. 44 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, zakup wyciągarki taśmowej do zbierania lin oraz zakup wyciągarki taśmowej do zrywania i podnoszenia z dna kotwic stawnych, kwalifikuje się do objęcia pomocą jako sprzęt pomocniczy wpływający bezpośrednio na ograniczenie konieczności ręcznego podnoszenia ciężarów przez rybaka.

Odpowiedź:

Zakup wyciągarki taśmowej do zbierania lin oraz zakup wyciągarki taśmowej do zrywania i podnoszenia kotwic stawnych nie kwalifikuje się do otrzymania wsparcia w ramach przedmiotowego działania.

Zgodnie z oficjalną wersją art. 6 lit. d rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/531 z dnia 24 listopada 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 poprzez określenie kosztów kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu poprawy higieny, zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków, ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, łagodzenia skutków zmiany klimatu i poprawy efektywności energetycznej statków rybackich (Dz. Urz. UE L 86 z 31.03.2015), kosztu kwalifikowalnego nie stanowią excluding machines directly related to the fishing operations such as winches, co w tłumaczeniu na język polski oznacza maszyny bezpośrednio związane z operacjami połowowymi, takie jak wyciągarki.

Dotacje a podatek dochodowy

Pytanie nr 1

Czy należy uiszczać podatek dochodowy z tytułu uczestnictwa w projekcie oczyszczania dna morskiego z zalegających narzędzi połowowych i innych odpadów morskich w ramach działania 1.4.1 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, poddziałanie „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”.

Odpowiedź

Środki otrzymane przez uczestników projektu zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 poz. 2032 z późn.zm.).

Stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, to środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b.

Mając na uwadze powyższe przepisy, stwierdzić należy, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęci są uczestnicy projektu ,,Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”. Przez uczestników projektu, o których w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie wyznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Natomiast użyte w tym przepisie sformułowanie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Środki finansowe wypłacane w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020 spełniają warunek określony w regulacji art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący udziału środków europejskich w pomocy udzielanej uczestnikom projektu i jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – stanowią przychód uczestników projektu, jednakże zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. ww. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym Wnioskodawca realizując projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej powinien stosować w odniesieniu do dochodów z tego tytułu zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pytanie nr 2

Czy istnieje możliwość korzystania z 0% stawki VAT przy wystawianiu faktur przez armatorów statków rybackich uczestniczących w projektach związanych z poszukiwaniem i zbieraniem z dna morskiego utraconych narzędzi połowowych, w ramach działania 1.4.1 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, poddziałanie „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia nr 508/2014, jednym z naczelnych priorytetów Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej jest promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy przez realizację celów szczegółowych, głównie takich jak zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcję, w jak największym stopniu, niechcianych połowów oraz ochronę i odbudowę ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej.

W związku z czym, stosownie do art. 40 ust.1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, w celu ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej, Europejski Fundusz Morski i Rybacki wspiera operacje związane ze zbieraniem przez rybaków odpadów z morza, jak usuwanie utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich. Działanie to jest bezpośrednio związane z ochroną morskiego środowiska naturalnego i ma na celu jego polepszenie.

Beneficjenci tego działania będą zawierali stosowne umowy z armatorami statków rybackich, którzy uczestnicząc w projektach związanych z poszukiwaniem i zbieraniem z dna morskiego utraconych narzędzi połowowych, będą de facto na ten czas świadczyć usługi prośrodowiskowe. W związku z czym będą wystawiać beneficjentom tego działania faktury VAT zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Zgodnie z tym przepisem, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się m. in. do usług związanych z ochroną środowiska morskiego, zatem uzasadnionym jest by usługi związane z poszukiwaniem i zbieraniem utraconych narzędzi połowowych objęte były taką właśnie stawką podatku VAT.

Jednocześnie, faktury VAT powinny zostać wystawione tytułem: poszukiwanie i zbieranie z dna morskiego utraconych narzędzi połowowych. Jak wyżej wskazano świadczone w tym zakresie usługi podlegają 0% stawce podatku VAT. Należy mieć na uwadze, że wystawianie faktur z innych tytułów może pociągać za sobą konsekwencje w zakresie konieczności objęcia takiej usługi podatkiem VAT w innej niż 0% stawce. Ze względów rozliczeniowych zasadnym jest ujednolicenie tytułu wystawianych faktur.

Prawo własności nieruchomości

Pytanie nr 1

Czy w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.5 ,,Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów’’ zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, który przeprowadzony będzie w dniach od 22 stycznia do 6 lutego br. beneficjentem wspomnianego działania, może być uznana organizacja producentów nie będąca posiadaczem gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, znajdujących się w granicach portu lub przystani, lub nie zarządzająca portem lub przystanią w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich?

Odpowiedź

Zgodnie z § 76 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1495, poz. 1964 oraz z 2017 r. poz. 2040), pomoc na realizację operacji może zostać przyznana uznanym organizacjom producentów ryb lub ich związkom. W przypadku, gdy ten podmiot nie jest posiadaczem gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej znajdujących się w granicach portu lub przystani, lub nie zarządza portem lub przystanią w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, to zgodnie z załącznikiem nr 2 ust. 15 pkt 4 rozporządzenia wykonawczego do składanego wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji.

Beneficjenci działania

Pytanie nr 1

Czy w ramach naboru wniosków dotyczącego działania 1.8 ,,Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów” o pomoc finansową może ubiegać się każdy ze współarmatorów tego samego statku rybackiego z osobna, a po pozytywnym przejściu weryfikacji przez ARiMR wniosku o dofinansowanie podpisać umowy o dofinansowanie jako osobni beneficjenci?

Odpowiedź

W przypadku gdy w ramach naboru wniosków o dofinansowanie dla działania 1.8 ,,Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów” współarmatorzy statku rybackiego złożą osobne wnioski o dofinansowanie na rozwój działalności uzupełniającej, wsparcie przysługuje w maksymalnej kwocie wynoszącej 75 000 euro na każdego współarmatora.