Priorytet 1 – Interpretacje

Zobacz treść wyjaśnień.

Dotacje a podatek dochodowy.

1)     Czy należy uiszczać podatek dochodowy z tytułu uczestnictwa w projekcie oczyszczania dna morskiego z zalegających narzędzi połowowych i innych odpadów morskich w ramach działania 1.4.1 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, poddziałanie „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”.

Środki otrzymane przez uczestników projektu zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 poz. 2032 z późn.zm.).

Stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, to środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b.

Mając na uwadze powyższe przepisy, stwierdzić należy, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęci są uczestnicy projektu ,,Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”. Przez uczestników projektu, o których w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie wyznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Natomiast użyte w tym przepisie sformułowanie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Środki finansowe wypłacane w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020 spełniają warunek określony w regulacji art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący udziału środków europejskich w pomocy udzielanej uczestnikom projektu i jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – stanowią przychód uczestników projektu, jednakże zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. ww. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym Wnioskodawca realizując projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej powinien stosować w odniesieniu do dochodów z tego tytułu zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2)     Czy istnieje możliwość korzystania z 0% stawki VAT przy wystawianiu faktur przez armatorów statków rybackich uczestniczących w projektach związanych z poszukiwaniem i zbieraniem z dna morskiego utraconych narzędzi połowowych, w ramach działania 1.4.1 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, poddziałanie „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”?

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia nr 508/2014, jednym z naczelnych priorytetów Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej jest promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy przez realizację celów szczegółowych, głównie takich jak zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcję, w jak największym stopniu, niechcianych połowów oraz ochronę i odbudowę ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej.

W związku z czym, stosownie do art. 40 ust.1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, w celu ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej, Europejski Fundusz Morski i Rybacki wspiera operacje związane ze zbieraniem przez rybaków odpadów z morza, jak usuwanie utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich. Działanie to jest bezpośrednio związane z ochroną morskiego środowiska naturalnego i ma na celu jego polepszenie.

Beneficjenci tego działania będą zawierali stosowne umowy z armatorami statków rybackich, którzy uczestnicząc w projektach związanych z poszukiwaniem i zbieraniem z dna morskiego utraconych narzędzi połowowych, będą de facto na ten czas świadczyć usługi prośrodowiskowe. W związku z czym będą wystawiać beneficjentom tego działania faktury VAT zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Zgodnie z tym przepisem, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się m. in. do usług związanych z ochroną środowiska morskiego, zatem uzasadnionym jest by usługi związane z poszukiwaniem i zbieraniem utraconych narzędzi połowowych objęte były taką właśnie stawką podatku VAT.

Jednocześnie, faktury VAT powinny zostać wystawione tytułem: poszukiwanie i zbieranie z dna morskiego utraconych narzędzi połowowych. Jak wyżej wskazano świadczone w tym zakresie usługi podlegają 0% stawce podatku VAT. Należy mieć na uwadze, że wystawianie faktur z innych tytułów może pociągać za sobą konsekwencje w zakresie konieczności objęcia takiej usługi podatkiem VAT w innej niż 0% stawce. Ze względów rozliczeniowych zasadnym jest ujednolicenie tytułu wystawianych faktur.