Interpretacje ogólne

Zobacz treść wyjaśnień.

Podatek VAT

Pytanie nr 1

 Czy dla rolnika ryczałtowego podatek VAT z tytułu realizacji operacji jest kosztem kwalifikowanym?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, dalej „rozporządzenia ogólne”, podatek od wartości dodanej, dalej „VAT”, jest wydatkiem niekwalifikowalnym, z wyjątkiem podatku, którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego.

Rolnik ryczałtowy, korzystający ze zwolnienia z VAT, nie jest podatnikiem VAT czynnym, a co za tym idzie, nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż warunek określony w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia ogólnego oznacza, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy wnioskodawcy/beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie takiego prawa natomiast, wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Podsumowując, należy wskazać, iż VAT jest kosztem kwalifikowalnym dla rolnika ryczałtowego.

Pytanie nr 2

Czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowalnym w przypadku realizacji operacji przez rolnika ryczałtowego, który nie jest płatnikiem podatku VAT i nie będzie miał możliwości odzyskania tego podatku w trakcie realizacji operacji?

Odpowiedź

Tak, w takiej sytuacji podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym. Niemniej jednak należy wskazać, iż w każdym przypadku instytucja pośrednicząca powinna rozpatrywać kwalifikowalność VAT indywidualnie.

Pytanie nr 3

Czy fakt, że rolnik ryczałtowy ma potencjalną możliwość zmiany swojego statusu w celu przejścia na rozliczanie na zasadach ogólnych i w konsekwencji nabycia prawa do rozliczania podatku VAT należnego i naliczonego, jest wystarczający do stwierdzenia, że podatek VAT nie może być kosztem kwalifikowalnym?

Odpowiedź

Nie. Dopiero faktyczna zmiana statusu przez wnioskodawcę/beneficjenta tj. zmiana statusu
z rolnika ryczałtowego, korzystającego ze zwolnienia z VAT, na podatnika VAT czynnego, powoduje niekwalifikowalność VAT w ramach EFMR.

Niemniej jednak należy wskazać, iż w każdym przypadku instytucja pośrednicząca powinna rozpatrywać kwalifikowalność VAT indywidualnie.

Pytanie nr 4

Czy rolnik ryczałtowy, który nie zamierza stać się płatnikiem VAT, realizujący operację z zakresu Priorytetu 2 Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy PO RYBY 2014-2020, otrzyma kwotę dotacji netto czy brutto (wliczona stawka VAT)?

Odpowiedź

Pomoc finansową w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Wysokość pomocy finansowej, która zostanie wypłacona Beneficjentowi, oblicza się jako iloczyn sumy poniesionych kosztów kwalifikowalnych oraz procentu dofinansowania.

Odnosząc się zaś do kwestii kwalifikowalności podatku VAT należy wskazać, iż zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, dalej „rozporządzenie ogólne”, podatek od wartości dodanej, dalej „VAT”, jest kosztem niekwalifikowalnym, z wyjątkiem podatku, którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego.

Rolnik ryczałtowy, korzystający ze zwolnienia z VAT, nie jest podatnikiem VAT czynnym, a co za tym idzie, nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż warunek określony w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia ogólnego oznacza, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za koszt kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy wnioskodawcy/beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie takiego prawa natomiast, wyklucza uznanie podatku VAT za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Podsumowując, należy wskazać, iż VAT jest kosztem kwalifikowalnym dla rolnika ryczałtowego.

Pytanie nr 5

Czy istnieje możliwość korzystania z 0% stawki VAT przy wystawianiu faktur przez armatorów statków rybackich współpracujących przy realizacji działania „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, poddziałanie ,,Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia nr 508/2014, jednym z naczelnych priorytetów Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej jest promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy przez realizację celów szczegółowych, głównie takich jak zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcję, w jak największym stopniu, niechcianych połowów oraz ochronę i odbudowę ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej.

W związku z czym, stosownie do art. 40 ust.1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, w celu ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej, Europejski Fundusz Morski i Rybacki wspiera operacje związane ze zbieraniem przez rybaków odpadów z morza, jak usuwanie utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich. Działanie to jest bezpośrednio związane z ochroną morskiego środowiska naturalnego i ma na celu jego polepszenie.

Beneficjenci tego działania będą zawierali stosowne umowy z armatorami statków rybackich, którzy uczestnicząc w projektach związanych z poszukiwaniem i zbieraniem z dna morskiego utraconych narzędzi połowowych, będą de facto na ten czas świadczyć usługi prośrodowiskowe. W związku z czym będą wystawiać beneficjentom tego działania faktury VAT zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Zgodnie z tym przepisem,  stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się m. in. do usług związanych z ochroną środowiska morskiego, zatem uzasadnionym jest by usługi związane z poszukiwaniem i zbieraniem utraconych narzędzi połowowych objęte były taką właśnie stawką podatku VAT.

Jednocześnie, faktury VAT powinny zostać wystawione tytułem: poszukiwanie i zbieranie z dna morskiego utraconych narzędzi połowowych. Jak wyżej wskazano świadczone w tym zakresie usługi podlegają 0% stawce podatku VAT. Należy mieć na uwadze, że wystawianie faktur z innych tytułów może pociągać za sobą konsekwencje w zakresie konieczności objęcia takiej usługi podatkiem VAT w innej niż 0% stawce. Ze względów rozliczeniowych zasadnym jest ujednolicenie tytułu wystawianych faktur.