Instytucje istotne dla Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020

Podmioty związane z realizacją PO RYBY 2014-2020 na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Instytucja Nazwa Instytucji
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy ds. rybołówstwa, reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Instytucja Certyfikująca Minister właściwy do spraw finansów publicznych, reprezentowany przez Departament Instytucji Płatniczej
Instytucja Audytowa Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Instytucje Pośredniczące Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Samorządy Województw

Instytucja Zarządzająca przekazała część swoich zadań związanych z realizacją PO RYBY 2014-2020 instytucjom pośredniczącym (IP): Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Samorządom Województw (SW). ARiMR jako IP realizuje zadania IZ w zakresie priorytetów I-III, V-VI oraz pomocy technicznej PO RYBY 2014-2020. Do głównych zadań ARiMR należy ogłaszanie naborów, rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów, jak też przyzwanie i wypłata pomocy oraz kontrola operacji. Samorządy Województw realizują zadania w zakresie priorytetu IV. W ramach tego priorytetu wybranych zostało 36 Rybackich Lokalnych Grup Działania (RLGD), które w szczególności przeprowadzają nabór wniosków. Zasady obowiązujące beneficjentów przy ubieganiu się o dofinansowanie są ogłaszane na stronie internetowej IZ, IP lub RLGD.

Pliki do pobrania:

Wykaz kontaktów do instytucji związanych z realizacją PO RYBY 2014-2020

Rybackie Lokalne Grupy Działania – informacje kontaktowe