Wzory wniosków o dofinansowanie i instrukcje ich wypełniania

Pliki do pobrania

Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

Działanie 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo.

Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów.

Priorytet 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

Priorytet 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Działanie 3.1 Kontrola i egzekwowanie

Działanie 3.2 Gromadzenie danych

Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu

Priorytet 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej

Działanie 6.1 Zintegrowany Nadzór Morski

Działanie 6.2 Promowanie ochrony środowiska morskiego

Działanie 6.3 Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego