Wzory wniosków o dofinansowanie i instrukcje ich wypełniania

Pliki do pobrania

Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

Działanie 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo.

Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów.

Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu