Wzory wniosków o dofinansowanie i instrukcje ich wypełniania

Pliki do pobrania

Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, poddziałanie 1.4.3  „Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione”

Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

Działanie 1.7 Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów

Działanie 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo.

Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów.

Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny- szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych

Priorytet 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

Priorytet 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Działanie 3.1 Kontrola i egzekwowanie

Działanie 3.2 Gromadzenie danych

Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu

Priorytet 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej

Działanie 6.1 Zintegrowany Nadzór Morski

Działanie 6.2 Promowanie ochrony środowiska morskiego

Działanie 6.3 Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego