Wzory wniosków o dofinansowanie i instrukcje ich wypełniania

 *Pliki do pobrania

Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, poddziałanie 1.4.3  „Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione”

1.4.1 Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich

1.4.3 Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione

Działanie 1.5 Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów

Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

Działanie 1.7 Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów

Działanie 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo.

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z dnia 07.01.2019 r.*) – pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z dnia 07.01.2019 r.*) – pobierz plik format .pdf)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2019 r.

Wniosek o dofinansowanie (wersja 1z dnia 13.11.2017 r.**) – pobierz plik (format .xls)

* Informacja o zmianach dokonanych we wniosku o dofinansowanie – pobierz plik (format .pdf) 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie ** – pobierz plik format .pdf)

** wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych przed 2019 r.

Załączniki do wniosku

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020

Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów.

Działanie 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani” 

Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny- szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych

  • Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z z dnia 07.05.2019 r.*) (zał2)WoD_1.16_1z
  • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z z dnia 07.05.2019 r.*)(zał3)* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2019 r.Instrukcja_WoD_1.16_2z

Priorytet 2. Wspieranie akwakultury zrównważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Poddziałanie 2.3.2 Podnoszenie efektywności energetycznej:

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2019 r.

Poddziałanie 2.3.3  Efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody

*wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2020 r.

Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

Działanie 2.6 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów:

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z z dnia 22.05.2019 r.* )

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2 z z dnia 22.05.2019 r.*)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2019

Priorytet 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Działanie 3.1 Kontrola i egzekwowanie

Działanie 3.2 Gromadzenie danych

Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu

wersja 5.3_5z z dnia 16.12.2019

• wzór wniosku o dofinasowanie ( wersja z dnia 16.12.2019 r)

wersja 5z z dnia 28.06.2019

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2019 r.

Priorytet 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej

Działanie 6.1 Zintegrowany Nadzór Morski

Działanie 6.2 Promowanie ochrony środowiska morskiego

Działanie 6.3 Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego