Wzory umów o dofinansowanie

Pliki do pobrania

Priorytet 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

 Działanie 1.1 Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna (wersja obowiązująca od dnia 16.04.2019 r.)

Działanie 1.2 Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków (wersja obowiązująca od dnia 16.04.2019 r.)

Działanie 1.3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza (wersja obowiązująca od dnia 31.08.2018 r.)

Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej (wersja obowiązująca od dnia 31.08.2018 r.)

Poddziałanie systemy rekompensat za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie Priorytetu 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy (wersja obowiązująca od 18.01.2019 r.)

Działanie 1.5 Porty Rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie- inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów (wersja obowiązująca od dnia 22.03.2019 r.)

Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej – dla operacji dotyczących złomowania albo przekwalifikowania statku rybackiego

Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej – dla operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim

Działanie 1.7 Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów (wersja obowiązująca od dnia 16.04.2019 r.)

Działanie 1.8 Różnicowanie i nowe formy dochodów (wersja obowiązująca od dnia 31.08.2018 r.)

Działanie 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo  (wersja obowiązująca od dnia 16.04.2019 r.)

Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej (wersja obowiązująca od dnia 31.08.2018 r.)

Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów, o których mowa (wersja obowiązująca od dnia 16.04.2019 r.)

Działanie 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani (wersja obowiązująca od dnia 22.03.2019 r.)

Działanie 1.13 Innowacje (wersja obowiązująca od dnia 31.08.2018 r.)

Działanie 1.14 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu (wersja obowiązująca od dnia 16.04.2019 r.)

Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny (wersja obowiązująca od dnia 07.03.2019 r.)

Priorytet 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Działanie 2.1 Innowacje

Działanie 2.2 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury, o którym mowa w art. 49 rozporządzenia nr 508/2014

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę (wersja obowiązująca od dnia 07.05.2019 r.)

Działanie 2.4 Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury, o którym mowa w art. 52 rozporządzenia nr 508/2014

Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, o którym mowa w art. 54 rozporządzenia nr 508/2014

Działanie 2.6 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów, o którym mowa w art. 50 rozporządzenia nr 508/2014

Działanie 2.7 Ubezpieczenie zasobów akwakultury, o którym mowa w art. 57 rozporządzenia nr 508/2014

Priorytet 3 – Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Działanie 3.1 Kontrola i egzekwowanie – umowa obowiązująca w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych od dnia 27.08.2019 r.

Działanie 3.1 Kontrola i egzekwowanie – umowa obowiązująca w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych do dnia 27.08.2019 r.

Działania 3.2 Gromadzenie danych

Priorytet 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Działanie 5.1 Plany produkcji i obrotu

Działanie 5.2 Dopłaty do składowania

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu

Działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

Priorytet 6 – Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej

Działanie 6.1 Zintegrowany nadzór morski

Działanie 6.2 Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych

Działanie 6.3 Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego

Archiwum-wzory umów o dofinansowanie