Wzory umów o dofinansowanie

Pliki do pobrania

Priorytet 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

 Działanie 1.1 Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna (wersja obowiązująca od dnia 16.04.2019 r.)

Działanie 1.1 Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Działanie 1.2 Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków (wersja obowiązująca od dnia 16.04.2019 r.)

Działanie 1.2 Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Działanie 1.3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza (wersja obowiązująca od dnia 31.08.2018 r.)

Działanie 1.3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej (wersja obowiązująca od dnia 31.08.2018 r.)

Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Poddziałanie systemy rekompensat za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie Priorytetu 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy (wersja obowiązująca od 18.01.2019 r.)

Działanie 1.5 Porty Rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie- inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów (wersja obowiązująca od dnia 22.03.2019 r.)

Działanie 1.5 Porty Rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie- inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej – dla operacji dotyczących złomowania albo przekwalifikowania statku rybackiego

Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej – dla operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim

Działanie 1.7 Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów (wersja obowiązująca od dnia 16.04.2019 r.)

Działanie 1.7 Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Działanie 1.8 Różnicowanie i nowe formy dochodów (wersja obowiązująca od dnia 31.08.2018 r.)

Działanie 1.8 Różnicowanie i nowe formy dochodów (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Działanie 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo  (wersja obowiązująca od dnia 16.04.2019 r.)

Działanie 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo  (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej (wersja obowiązująca od dnia 31.08.2018 r.)

Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów, o których mowa (wersja obowiązująca od dnia 16.04.2019 r.)

Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów, o których mowa (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Działanie 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani (wersja obowiązująca od dnia 22.03.2019 r.)

Działanie 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Działanie 1.13 Innowacje (wersja obowiązująca od dnia 31.08.2018 r.)

Działanie 1.13 Innowacje (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Działanie 1.14 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu (wersja obowiązująca od dnia 16.04.2019 r.)

Działanie 1.14 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny (wersja obowiązująca od dnia 07.03.2019 r.)

Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Priorytet 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Działanie 2.1 Innowacje

Działanie 2.1 Innowacje (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Działanie 2.2 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury, o którym mowa w art. 49 rozporządzenia nr 508/2014

Działanie 2.2 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury, o którym mowa w art. 49 rozporządzenia nr 508/2014 (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę (wersja obowiązująca od dnia 07.05.2019 r.)

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Działanie 2.4 Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury, o którym mowa w art. 52 rozporządzenia nr 508/2014

Działanie 2.4 Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury, o którym mowa w art. 52 rozporządzenia nr 508/2014 (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, o którym mowa w art. 54 rozporządzenia nr 508/2014

Działanie 2.6 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów, o którym mowa w art. 50 rozporządzenia nr 508/2014

Działanie 2.6 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów, o którym mowa w art. 50 rozporządzenia nr 508/2014 (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Działanie 2.7 Ubezpieczenie zasobów akwakultury, o którym mowa w art. 57 rozporządzenia nr 508/2014

Działanie 2.7 Ubezpieczenie zasobów akwakultury, o którym mowa w art. 57 rozporządzenia nr 508/2014 (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Priorytet 3 – Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Działanie 3.1 Kontrola i egzekwowanie – umowa obowiązująca w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych od dnia 27.08.2019 r.

Działanie 3.1 Kontrola i egzekwowanie – umowa obowiązująca w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych do dnia 27.08.2019 r.

Działania 3.2 Gromadzenie danych

Priorytet 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Działanie 5.1 Plany produkcji i obrotu

Działanie 5.1 Plany produkcji i obrotu (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Działanie 5.2 Dopłaty do składowania

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

Działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r.)

Priorytet 6 – Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej

Działanie 6.1 Zintegrowany nadzór morski 

Działanie 6.1 Zintegrowany nadzór morski (wersja obowiązująca od dnia 14 lutego 2020 r.)

Działanie 6.1 Zintegrowany nadzór morski wersja obowiązująca od 1 października 2019 r

Działanie 6.2 Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych

Działanie 6.2 Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych ( wersja obowiązująca od dnia 14 lutego 2020 r)

Działanie 6.3 Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego

Działanie 6.3 Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego (wersja obowiązująca od dnia 14 lutego 2020 r.)

Archiwum-wzory umów o dofinansowanie