Wzory umów o dofinansowanie

Pliki do pobrania

Priorytet 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Działanie 1.1 Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna

Działanie 1.2 Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków

Działanie 1.3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza

Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Działanie 1.5 Porty Rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie- inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów

Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej – dla operacji dotyczących złomowania albo przekwalifikowania statku rybackiego

Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej – dla operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim

Działanie 1.7 Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów

Działanie 1.8 Różnicowanie i nowe formy dochodów

Działanie 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo

Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej (wersja z dnia 16.12.2016 r.*) * Z uwagi na charakter realizowanych operacji we wzorze umowy o dofinansowanie usunięto zapisy dotyczące obowiązku prowadzenia przez beneficjenta działań informacyjno-promocyjnych.

Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów, o których mowa

Działanie 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani 

Działanie 1.13 Innowacje

Działanie 1.14 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu

Działanie 1.15 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny

Priorytet 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Działanie 2.1 Innowacje

Działanie 2.2 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury, o którym mowa w art. 49 rozporządzenia nr 508/2014

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Działanie 2.4 Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury, o którym mowa w art. 52 rozporządzenia nr 508/2014

Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, o którym mowa w art. 54 rozporządzenia nr 508/2014

Działanie 2.6 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów, o którym mowa w art. 50 rozporządzenia nr 508/2014

Działanie 2.7 Ubezpieczenie zasobów akwakultury, o którym mowa w art. 57 rozporządzenia nr 508/2014

Priorytet 3 – Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Działanie 3.1 Kontrola i egzekwowanie

Działania 3.2 Gromadzenie danych

Priorytet 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Działanie 5.1 Plany produkcji i obrotu

Działanie 5.2 Dopłaty do składowania

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu

Działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

Priorytet 6 – Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej

Działanie 6.1 Zintegrowany nadzór morski

Działanie 6.2 Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych

Działanie 6.3 Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego