Środki dotyczące połowów rekreacyjnych dorsza w podrejonach 22-24

Od 1 lutego do 31 marca 2018 r. w podobszarach 22-24, wędkarze mogą zatrzymywać mniejszą liczbę złowionych dorszy.

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. zastosowanie ma rozporządzenie Rady (UE) 2017/1970 z dnia 27 października 2017 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2018 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/127 [1].

Zgodnie z art. 7 ww. rozporządzenia w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego w podobszarach 22-24 zatrzymać można nie więcej niż pięć sztuk dorsza na wędkarza dziennie.

W okresie od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. wędkarz wykonujący rybołówstwo rekreacyjne w podobszarach 22-24 zatrzymać może nie więcej niż trzy sztuki dorsza na wędkarza dziennie.

[1]- Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 1