Priorytet 2. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania – Działanie innowacje

Uzyskaj dodatkowe 15 punktów podczas oceny projektu.

Działanie innowacje w ramach Priorytetu 2 może uzyskać dodatkowe 15 pkt. podczas oceny projektu1, dokonywanej przez organ opiniodawczo-doradczy2. Warunek jest jeden – cel i tematyka projektu muszą mieścić się w zakresie objętym tematyką znajdującą się na liście publikowanej na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Lista proponowanych tematów operacji innowacyjnych w ramach Priorytetu 2

1. Systemy zarządzania produkcją, w tym profilaktyka, zwalczanie chorób ryb w akwakulturze, prace selekcyjne nad karpiem i pstrągiem, m.in. w kierunku uzyskania linii odpornych na KHV albo VHS.

2. Technologie innowacyjne w akwakulturze:

  • optymalizacja produkcji gatunków ryb i organizmów wodnych mających dobre perspektywy rynkowe,
  • optymalizacja produkcji ryb i organizmów wodnych poprzez zastosowanie systemów multitroficznych,
  • poprawa efektywności technologicznej produkcji.

3. Opracowanie nowych metod produkcji i przetwarzania produktów akwakultury.

4. Opracowanie produkcji nowych gatunków akwakultury.


Podstawa prawna:

  1. Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”2014-2020.
  2. Oceny dokonuje organ powołany na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203 i 1948).