Okres ochronny dorsza na podobszarze 22-24

Od lutego tego roku armatorzy statków rybackich muszą liczyć się z ograniczeniami połowów dorsza przy użyciu włoków, niewodów duńskich i innych podobnych narzędzi połowowych. Zakaz dotyczy podobszaru 22-24.

Od 1 lutego do 31 marca w podobszarach 22-24 statkom rybackim zakazuje się poławiania dorsza[i] przy użyciu włoków, niewodów duńskich lub podobnych narzędzi połowowych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm lub z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm, za pomocą lin dennych, takli poza taklami dryfującymi, węd ręcznych i podrywek (tzw. zakaz narzędziowy).

Od zakazu używania powyższych narzędzi ustanowiono odstępstwo, zgodnie z którym połowy można prowadzić statkami o długości całkowitej poniżej 12 metrów w podobszarach 22-24, w miejscach, w których głębokość wody wynosi mniej niż 20 metrów (zgodnie ze współrzędnymi na oficjalnej mapie morskiej). Ponadto, statki te muszą podlegać dodatkowemu monitorowaniu, np. mogą być wyposażone w system monitorowania statków (VMS) lub w równoważny elektroniczny system monitorowania certyfikowany przez organ kontrolny, lub w papierowe dzienniki pokładowe w połączeniu z ustalonymi procedurami inspekcji i nadzoru.

Armatorzy statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 m (a więc również jednostek poniżej 8 m), którzy będą korzystać z powyższego odstępstwa, mają obowiązek cotygodniowego raportowania ilości złowionego dorsza.

Armatorzy stosujący dziennik połowowy w postaci papierowej lub tzw. miesięczny raport połowowy muszą przekazywać te informacje do Centrum Monitorowania Rybołówstwem w Gdyni (CMR) za pośrednictwem właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, w terminach do dnia: 8 lutego br. (za okres 1-7 lutego) oraz 15 lutego br. (za okres 8-14 lutego). W przypadku prowadzenia dziennika połowowego w postaci elektronicznej dane z tego dziennika przekazuje się bezpośrednio do CMR. Przedłożenie przedmiotowego raportu nie zwalnia z konieczności sporządzenia miesięcznego raportu połowowego[ii]. Obowiązek ten dotyczy polskich rybaków od dnia 1 do 14 lutego br. włącznie.

Natomiast, od dnia 15 lutego do dnia 31 marca zakaz stosowany jest łącznie z ustanowionym w polskich przepisach okresem ochronnym dorsza na podobszarach 22-24[iii].

Oznacza to zakaz połowów ukierunkowanych na dorsza (zakaz stosowania narzędzi połowowych służących do połowów ukierunkowanych tego gatunku) przez armatorów polskich statków rybackich. Możliwe jest jednak w tym okresie prowadzenie ukierunkowanych połowów dorszy nie dłużej niż przez 5 dni w danym miesiącu okresu ochronnego[iv] przy łącznym spełnieniu poniższych warunków:

– połów przy użyciu statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 12 m,

– na wodach o głębokości mniejszej niż 20 m.

– cotygodniowe raportowanie wielkości połowów dorsza do CMR, za pośrednictwem właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego w terminach do dnia: 22 lutego br. (za okres 15-21 lutego), 1 marca (za okres 22-28 lutego), 8 marca (za okres 1-7 marca), 15 marca (za okres 8-14 marca), 22 marca (za okres 15-21 marca),  29 marca (za okres 22-28 marca), 5 kwietnia (za okres 29-31 marca). W przypadku prowadzenia dziennika połowowego w postaci elektronicznej dane z tego dziennika przekazuje się bezpośrednio do CMR. Przedłożenie przedmiotowego raportu tygodniowego nie zwalnia z konieczności sporządzenia miesięcznego raportu połowowego[v].

Biorąc pod uwagę znikomy wpływ jednostek poniżej 12 m na stado tarłowe dorsza, dozwolony jest połów ryb płaskich narzędziami połowowymi o prześwicie oczka co najmniej 130 mm przez statki o długości mniejszej niż 12 m, na wodach o głębokości większej niż 20 m.

Rozporządzenie ustalające uprawnienia do połowów ma zastosowanie od 1 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna:

[i]  Załącznik nr 1 rozporządzenia Rady (UE) 2017/1970 z dnia 27 października 2017 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2018 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/127 (Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 1).
[ii] Na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim.
[iii] § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1494 i  2010 oraz z 2017 r. poz. 1361).
[iv] §16 ust. 3 ww. rozporządzenia MGMiŻŚ.
[v] na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim.