Transport wodny śródlądowy

Prawa pasażerów

Prawa pasażerów w transporcie wodnym śródlądowym regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.

Organem właściwym do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących śródlądową drogą wodną jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Zdolność zawodowa przewoźników

Działalność przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym w zakresie zarobkowego przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej może podejmować przedsiębiorca, który odpowiada wymogowi zdolności zawodowej potwierdzonemu odpowiednim zaświadczeniem albo zatrudnia co najmniej jedną osobę mającą takie zaświadczenie.

Wymóg posiadania zdolności zawodowej nie dotyczy przedsiębiorcy wykonującego przewóz ładunków:
1) na potrzeby własne;
2) statkami o ładowności nieprzekraczającej 200 t;
3) promami;
4) na wodach śródlądowych innych niż śródlądowej wody uznane za żeglowne.

Zaświadczenie o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej wydaje, na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej.