Rada ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej

Rada ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej działa przy ministrze właściwym do spraw żeglugi śródlądowej jako organ opiniodawczo-doradczy.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz.U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1672 z późn. zm.) w skład Rady wchodzą następujący przedstawiciele:

 • ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,
 • ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
 • ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
 • ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
 • armatorów i ich związków,
 • ogólnokrajowych przedstawicielstw związków zawodowych pracowników żeglugi śródlądowej,
 • ośrodków naukowych zajmujących się żeglugą śródlądową,
 • zainteresowanych samorządów województw.

Do zadań Rady należy:

 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach ustalania kryteriów i parametrów systemu promocji żeglugi śródlądowej,
 • opiniowanie projektów planów finansowych gospodarowania środkami Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego,
 • opiniowanie dokumentów Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • opiniowanie wniosków armatorów w sprawach promocji żeglugi śródlądowej,
 • opiniowanie innych spraw na wniosek ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.

W dniu 13 stycznia br. został odwołany skład Rady ds. Żeglugi Śródlądowej funkcjonujący na przestrzeni ostatnich lat. Rada do tej pory składała się z Przewodniczącego, członków oraz Sekretarza Rady.

Odwołania członków Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej (do pobrania)

27 marca 2017 r. Pan Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej powołał nową Radę ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej. Aktów nominacji dokonał w dniu 19 kwietnia. Pan Jerzy Materna, sekretarz stanu w MGMiŻŚ w trakcie pierwszego posiedzenia Rady w nowym składzie. Skład nowej Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej został zmniejszony do 12 członków w porównaniu do poprzedniego składu Rady, która działała na przestrzeni ostatnich kilku lat. Celem nowo powołanej Rady jest aktywne działanie na rzecz rozwoju transportu wodnego śródlądowego. W szczególności poprzez zaangażowanie nowych członków Rady w prace wspierające wszystkie działania promujące ten rodzaj transportu.

Powołania członków Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej (do pobrania)

Skład Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej:

 1. dr hab. Zygmunt Babińskipowołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej, Kierownik Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych – Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;
 2. Robert Kęsy – p.o. Zastępcy Prezesa, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki wodnej;
 3. Luiza Kaczmarczyk-Bugaj – Departament Wspierania Polityk Gospodarczych, Ministerstwo Finansów, przedstawiciel ministra właściwego ds. finansów publicznych;
 4. Marcin Białek – Naczelnik, Departament Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przedstawiciel ministra właściwego ds. żeglugi śródlądowej;
 5. Bartosz Fabiańczyk – Prezes Związku Polskich Armatorów Śródlądowych, przedstawiciel związków;
 6. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król – Katedra Polityki Transportowej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Gdańskiego;
 7. dr hab. Michał Pluciński – Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego;
 8. dr inż. Wojciech Rędowicz – Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, przedstawiciel Rektora Politechniki Wrocławskiej;
 9. Andrzej Klimek – Dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej, OT Logistics S.A., przedstawiciel armatorów – Prezesa OT Logistics S.A.;
 10. Joanna Przybyszewska – Pełnomocnik Zarządu Województwa Dolnośląskiego ds. rzeki Odry, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciel województw nadodrzańskich;
 11. Wiesław Kołodziejski – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, przedstawiciel województw nadwiślańskich oraz województwa warmińsko-mazurskiego;
 12. Czesław Szarek – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych „Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”, przedstawiciel armatorów i ich związków.