Priorytet VI. Zintegrowana Polityka Morska

Celem ogólnym Priorytetu 6 jest wsparcie tworzenia systemu zarządzania morskiego oraz osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego, w szczególności w zakresie różnorodności biologicznej morskich obszarów chronionych.

W ramach działań skierowanych do podmiotów prawa publicznego (takich jak: szkoły wyższe, jednostki naukowe, urzędy morskie, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych, stowarzyszenia, fundacje czy organizacje pozarządowych), wsparcie przewidziane w ramach tego priorytetu obejmuje takie obszary jak:

Pomoc finansowa na Priorytet 6. wynosi 3 333 334,00 euro.

Opis działań realizowanych w ramach Priorytetu 6.

Działanie: Zintegrowany Nadzór Morski.

Wsparcie w ramach tego działania przeznaczone jest na dostosowanie – krajowych rozwiązań systemowych w zakresie Wspólnego Mechanizmu Wymiany Informacji (CISE) do wytycznych w tym zakresie Komisji Europejskiej.

Instrumentem służącym osiągnięciu powyższego celu jest udzielenie wsparcia finansowego podmiotom takim jak: państwowe osoby prawne i państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, szkoły wyższe oraz jednostki naukowe – na operacje przyczyniające się do rozwoju współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki, administracji oraz organizacji działających w ramach sektora gospodarki morskiej. Jednocześnie, w celu wzmocnienia efektywności takiego podejścia, pomocą objęte zostały również operacje polegające na opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań służących integracji systemów nadzoru morskiego (w tym projektów testowych).

Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach tego działania zalicza się:

 • w zakresie rozwoju współpracy między przedstawicielami nauki, administracji i organizacji sektora gospodarki morskiej, dotyczącej integracji systemów nadzoru morskiego – koszty najmu lokali lub budynków oraz najmu lub zakupu sprzętu konferencyjnego na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, seminariów, konferencji i wizyt studyjnych; transportu lub zakwaterowania uczestników szkoleń, seminariów, konferencji i wizyt studyjnych; zakupu materiałów konferencyjnych oraz usług cateringowych na potrzeby organizacji szkoleń, seminariów, konferencji i wizyt studyjnych oraz przygotowania ekspertyz, opracowań i opinii;
 • w zakresie opracowania i wdrożenia rozwiązań służących integracji systemów nadzoru morskiego – koszty przygotowania opracowań, analiz lub ekspertyz z zakresu integracji systemów nadzoru morskiego; zakupu sprzętu i oprogramowania związanego ze stworzeniem i utrzymaniem technologii umożliwiającej integrację poszczególnych systemów nadzoru morskiego oraz przygotowania opracowań dotyczących ewaluacji wyników i wniosków wynikających z badań nad możliwością integracji systemów nadzoru morskiego.

Działanie: Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych.

W ramach tego działania, finansowane są projekty z zakresu ochrony środowiska – w tym głównie związane z tworzeniem lub wdrażaniem planów ochrony obszarów NATURA 2000 na obszarach morskich oraz realizacją działań ochronnych w morskich obszarach chronionych, a także operacje związane z zakupem i użytkowaniem aparatury specjalistycznej służącej do celów kontroli przestrzegania wymogów środowiskowych.

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania skierowana jest do urzędów morskich, stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych (realizujących statutowe zadania w zakresie m.in. transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego), jednostek naukowych i szkół wyższych oraz podmiotów realizujących zadania w zakresie parków narodowych, parków krajobrazowych lub obszarów NATURA 2000.

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się: zakup lub użytkowanie aparatury specjalistycznej do celów kontroli przestrzegania wymogów środowiskowych (w tym prowadzenia monitoringu środowiska, zgodnie z planami ochrony dla obszarów NATURA 2000 położonych na obszarach morskich); wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji przyrodniczych oraz sporządzania projektów planów ochrony dla położonego na obszarach morskich obszaru NATURA 2000; wynajem sali, zakup usług cateringowych, materiałów biurowych lub promocyjnych – na potrzeby spotkań konsultacyjnych; opracowanie planów zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000; realizację działań ochronnych w morskich obszarach chronionych (w tym w obszarach NATURA 2000); publikacje niezbędne do przeprowadzania działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie ochrony środowiska morskiego oraz tworzenie stron internetowych o tematyce ochrony środowiska morskiego.

Działanie: Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego.

W ramach tego działania finansowane są projekty propagujące zachowania prośrodowiskowe zarówno wśród ogółu społeczeństwa, jak i podmiotów ściśle związanych z gospodarką morską. Ponadto, w ramach działania wsparciem objęte są projekty polegające na opracowywaniu ekspertyz i analiz na temat stanu środowiska morskiego.

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania skierowana jest do urzędów morskich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, dyrekcji parków narodowych lub krajobrazowych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych (realizujących statutowe zadania w zakresie m.in. transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego), jednostek naukowych i szkół wyższych oraz wybranych instytucji kultury.

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się:

 • koszty związane z organizacją szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych, targów, konferencji lub wystaw tematycznych z zakresu poprawy wiedzy na temat środowiska morskiego – w tym koszty zakupu materiałów biurowych lub promocyjnych, usług cateringowych, transportu lub zakwaterowania dla uczestników, najmu lokali lub budynków, najmu lub zakupu sprzętu na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych lub konferencji;
 • koszty związane z organizacją warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – służących poprawie wiedzy na temat środowiska morskiego;
 • koszty zakupu usług agencji reklamowych w celu opracowania i przeprowadzenia kampanii informacyjnych i promocyjnych dotyczących ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych – w tym koszty zakupu lub najmu powierzchni reklamowych oraz materiałów reklamowych na okres trwania kampanii informacyjnych i promocyjnych, koszty niezbędnych publikacji oraz koszty najmu budynków, lokali lub środków transportu niezbędnych do przeprowadzenia tychże kampanii informacyjnych i promocyjnych;
 • koszty tworzenia stron internetowych o tematyce ochrony środowiska morskiego;
 • koszty opracowania analiz, ekspertyz lub przeprowadzenia badań w zakresie technologii skutkujących zmniejszeniem presji działalności prowadzonej na morzu na środowisko morskie; a także koszty przeprowadzenia monitoringu stanu środowiska morskiego w celu oceny presji związanych z działalnością człowieka na morzu oraz poprawy wiedzy w zakresie skuteczności wprowadzonych rozwiązań ograniczających te presje.

Priorytet V. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania

Celem ogólnym Priorytetu 5 jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury. W jego ramach wyłoniono następujące obszary – cele szczegółowe, na które zostało ukierunkowane wsparcie finansowe:

 • poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury;
 • zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Logika wsparcia w ramach tego Priorytetu zakłada koncentrację pomocy na działaniach przyczyniających się do wzrostu spożycia ryb w Polsce. W celu uzyskania zakładanego efektu, dofinansowaniem objęte zostały m.in. działania ukierunkowane na lepsze dostosowanie oferty producentów do wymagań rynkowych, w tym wprowadzanie na rynek nowych produktów, czy zwiększanie świadomości konsumentów na temat pochodzenia i wartości odżywczych produktów pochodzących z rybołówstwa.

Równocześnie, poprzez objęcie dofinansowaniem działań marketingowych i kampanii promocyjnych produktów rybnych – stworzono możliwość bezpośredniego oddziaływania na konsumentów w celu pobudzania w nich dobrych nawyków żywieniowych oraz budowania pozytywnego wizerunku polskich marek opartego na kojarzeniu ich z produktami o wysokiej jakości.

Wdrażanie w ramach Priorytetu 5 zrównoważonego podejścia do zarządzania i eksploatacji żywych zasobów, poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii oraz wykorzystanie odpadów i odrzutów – pozwoli na pełniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie surowców. Dofinansowywane działania w tym zakresie wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju, co jest szczególnie istotne wobec coraz częściej obserwowanego deficytu surowca oraz globalnych problemów środowiskowych wynikających z negatywnych skutków zmian klimatu.

Pomoc finansowa na Priorytet 5. wynosi 81 301 002,00 euro.

Opis działań realizowanych w ramach Priorytetu 5.

Działanie: Plany produkcji i obrotu.

W ramach tego działania dofinansowaniem są objęte projekty uznanych organizacji producentów lub ich związków związane z przygotowaniem i wdrożeniem planów produkcji i obrotu.

Do najważniejszych grup kosztów, które mogą być refundowane w ramach realizowanych operacji należą wydatki związane z:

 • badaniami rynku, analizami oraz wszelkimi kosztami administracyjnymi (kadrowymi, usługami zewnętrznymi, delegacjami) służącymi opracowaniu planu produkcji i obrotu;
 • wdrażaniem celów uznanych organizacji producentów, dostosowaniem produkcji do wymogów rynkowych oraz kierowaniem podażą produktów i obrotem tymi produktami;
 • promowaniem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz zrównoważonej działalności, szczególnie w kategoriach ochrony środowiska, zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 • zachęceniem młodych ludzi do podjęcia działalności w tym sektorze gospodarki;
 • promowaniem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu poprawy obrotu i kształtowania cen produktów rybnych;
 • ułatwianiem konsumentom dostępu do informacji dotyczących produktów rybnych;
 • wspólnym planowaniem działalności połowowej, wspólnego zarządzania tą działalnością.

Działanie: Dopłaty do składowania.

Mechanizm składowania jest działaniem interwencyjnym w przypadku nieprzewidzianych sytuacji na rynku produktów rybnych, skutkujących spadkiem cen lub brakiem popytu na te produkty. W ramach tego działania możliwe jest otrzymanie dopłat do składowania produktów rybołówstwa i akwakultury.

Rozporządzenie określające tryb i warunki uzyskania dofinansowania na realizację operacji w zakresie Priorytetu 5, szczegółowo przedstawia metodologię obliczania wysokości dopłaty. Jest ona uzależniona od kosztów technicznych przygotowania ryby do składowania (odgardlanie, filetowanie, kosztów utrwalenia – marynowanie, mrożenie), kosztów finansowych, ilości produktów zakwalifikowanych do składowania oraz okresu przechowywania.

Działanie: Środki dotyczące obrotu.

O dofinansowanie w ramach tego działania mogą ubiegać się przede wszystkim producenci, uznane organizacje producentów oraz ich związki działający na rynku rybołówstwa i akwakultury, organizacje międzybranżowe, uczelnie i jednostki naukowe realizujące statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego lub akwakultury. Dofinansowaniem objęte są projekty w zakresie tworzenia uznanych organizacji producentów ryb, stowarzyszeń lub międzybranżowych organizacji producentów, a także projekty nastawione na poszukiwanie nowych rynków i poprawę warunków wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa.

Kolejna grupa operacji obejmuje projekty w zakresie prowadzenia kampanii promujących produkty rybołówstwa i akwakultury, ich jakość i wartość dodaną, certyfikację produktów rybołówstwa i akwakultury, kodeksy dobrych praktyk, systemy identyfikowalności, a także wprowadzające ekologiczne znakowanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

W ramach tego działania finansowane są również projekty mające na celu regulacje rynkowe, które mają przyczyniać się do przejrzystości produkcji i rynków. Obejmują one swym zakresem m.in. prowadzanie badań rynku i analiz zależności Unii Europejskiej od przywozu, czy sporządzanie standardowych umów dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

Działanie: Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

Działanie to przeznaczone jest dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie przetwarzania produktów rybnych lub chowu lub hodowli ryb. W ramach tego działania finansowane są operacje przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy, a także oszczędzania energii lub zmniejszania oddziaływania na środowisko – poprzez unieszkodliwianie odpadów, budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz realizację proekologicznych projektów technologicznych przetwarzania produktów ubocznych.

Realizowane projekty wspierają przetwarzanie połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi. Dofinansowaniem objęte jest także przetwórstwo produktów akwakultury ekologicznej oraz inwestycje w powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, procesów, czy udoskonalonych systemów zarządzania i organizacji np. poprzez wdrożenie systemów zarządzania jakością.

Priorytet IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich

Celem ogólnym Priorytetu 4 jest wspieranie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa. W jego ramach wyłoniono następujące obszary – cele szczegółowe, które zostały objęte wsparciem finansowym:

 • promowanie wzrostu gospodarczego i włączenia społecznego w społecznościach obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury;
 • promowanie tworzenia miejsc pracy oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia i mobilności na rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury, w tym dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa, a także w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej.

Istotą wsparcia w ramach tego priorytetu jest aktywizacja lokalnych rynków pracy. Dofinansowaniem zostały objęte w szczególności działania przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc i form zatrudnienia w sektorze rybackim oraz poza nim, w szczególności dla osób mających pracę związaną z tym sektorem. Ponadto, wspierane są działania zachęcające młodych ludzi do przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej.

Aby pobudzić rynek do większego zapotrzebowania na produkty i usługi wytwarzane przez nowozatrudnionych pracowników, uruchomione zostały działania w zakresie promowania i ułatwiania przedsiębiorczości lokalnym społecznościom rybackim m.in. poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Działania promocyjne obejmują swym zakresem również popularyzację lokalnych produktów rybnych, a także walorów pozaprodukcyjnych obszarów rybackich i akwakultury.

Szczególny nacisk został położony na wspieranie tych przedsięwzięć, które związane są z zachowaniem dobrego stanu środowiska naturalnego na obszarach rybackich i akwakultury, a także wspieraniu oddolnych inicjatyw Rybackich Lokalnych Grup Działania i lokalnych partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz rozwoju tych obszarów.

Pomoc finansowa na Priorytet 4. wynosi 93 764 700,00 euro.

Opis działań realizowanych w ramach Priorytetu 4.

Działanie: Wsparcie przygotowawcze.

Działanie to ma na celu podnoszenie kompetencji Rybackich Lokalnych Grup Działania i społeczności lokalnych, poprzez realizację szkoleń i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączenia lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Lokalne Strategie Rozwoju).

Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja.

Pomoc w ramach działania umożliwia realizację przedsięwzięć w zakresie zachęcania młodych ludzi do innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. W szczególności nacisk został położony na operacje w zakresie propagowania kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów poprzez realizację projektów szkolenia zawodowego, poprawy warunków pracy, czy wymiany doświadczeń. Efekt powyższych działań został wzmocniony poprzez możliwość dofinansowania projektów w zakresie dywersyfikacji i nowych form dochodów dla osób mających pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury.

Kolejnym obszarem wsparcia są operacje w zakresie wykorzystywania atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. Wśród nich najczęściej realizowane są projekty w zakresie: przeciwdziałania kłusownictwu, przywracania pierwotnego stanu środowiska czy inwestycji w urządzenia umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. montaż instalacji fotowoltaicznej opartej na panelach solarnych).

W ramach propagowania dobrostanu społecznego, wspierane są projekty dotyczące rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz projekty promujące lub zachowujące dziedzictwo kulturowe związane z rybołówstwem i akwakulturą.

Ponadto, w ramach tego działania realizowane są operacje wdrażane przez samą Lokalną Grupę Działania (LGD). Projekty te służą wsparciu sprawnej i efektywnej pracy i funkcjonowania biura LGD. Pomoc ta polega na wsparciu kosztów operacyjnych, zatrudnienia, szkoleń, związanych z komunikacją zewnętrzną, kosztów finansowych, związanych z monitorowaniem i ewaluacją Lokalnej Strategii Rozwoju, a także kosztów animowania tejże strategii.

Działanie: Działania z zakresu współpracy.

W ramach tego działania pomoc jest przekazywana na przygotowanie i realizację operacji w ramach współpracy międzyterytorialnej lub transnarodowej pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania w szczególności w zakresie:

 • realizacji przedsięwzięć w zakresie zachęcania młodych ludzi do innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
 • propagowania kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów poprzez realizację projektów w zakresie szkolenia zawodowego, poprawy warunków pracy, czy wymiany doświadczeń;
 • dywersyfikacji i nowych form dochodów dla osób mających pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury.
 • wykorzystywania atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. Wśród nich najczęściej realizowane są projekty w zakresie przeciwdziałania kłusownictwu, przywracaniu pierwotnego stanu środowiska czy inwestycji w urządzenia umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
 • rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
 • projektów promujących lub zachowujących dziedzictwo kulturowe związane z rybołówstwem i akwakulturą.

Priorytet II. Wspieranie zrównoważonej środowiskowo, innowacyjnej, zasobooszczędnej, konkurencyjnej akwakultury, opartej na wiedzy

Celem ogólnym Priorytetu 2 jest osiągnięcie i utrzymanie przez Polskę pozycji lidera w Unii Europejskiej w produkcji ryb pochodzących z akwakultury śródlądowej. W ramach tego priorytetu wyłoniono następujące obszary (cele szczegółowe), na które zostało ukierunkowane wsparcie finansowe:

 • wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy;
 • zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury, w tym poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, w szczególności w MŚP;
 • ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury;
 • propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz o wysokim poziomie zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 • rozwój szkoleń i nowych umiejętności zawodowych.

Jednym z instrumentów służących osiągnięciu powyższych celów jest zaprojektowane w ramach Priorytetu 2. wsparcie finansowe dla operacji przyczyniających się do zacieśnienie współpracy między hodowcami a światem nauki. Praktyczne wdrożenie w przyszłości innowacyjnych technik i rozwiązań technologicznych – będących efektem współfinasowanych z PO RYBY 2014-2020 działań – przyczyni się do wzrostu poziomu przedsiębiorczości w sektorze akwakultury.

Ponadto, jako nowość w ramach obecnej perspektywy finansowej, wsparcie skierowane zostało na działania inwestycyjne obejmujące refundację kosztów związanych z ochroną i rozmnażaniem zwierząt wodnych – w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej. Kolejną nowością są usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury. Pomocą finansową został objęty m.in. zakup usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związanych z prowadzeniem gospodarstwa oraz ubezpieczenie zasobów akwakultury.

W ramach działań ogólnosektorowych wsparciem objęte są operacje mające na celu wzrost produkcji, podniesienie rentowności podmiotów akwakultury oraz wzmocnienie planowania (przestrzenne, polityka wodna). Działania te są wsparte kompleksowym dofinansowaniem m.in. w zakresie: rozwijania i wprowadzania w gospodarstwach akwakultury nowych lub ulepszonych systemów zarządzania, wiedzy technicznej, naukowej i organizacyjnej; zmiany (w stosownych przypadkach) sposobu prowadzenia akwakultury z systemu klasycznego na system recyrkulacyjny; dywersyfikacji prowadzonej działalności (hodowlanej lub uzupełniającej dotychczasową działalność), w tym rozwijania lub wprowadzania nowych gatunków akwakultury o dobrym potencjale rynkowym.

Pomoc finansowa na Priorytet 2. wynosi 268 987 268,00 euro.

Opis działań realizowanych w ramach Priorytetu 2.

Działanie: Innowacje.

Dofinansowanie w ramach tego działania skierowane jest do instytutów naukowych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie chowu lub hodowli, działających w ramach konsorcjum. Takie określenie beneficjenta umożliwia bowiem kompleksowe podejście do badań nad efektywnością zastosowania konkretnej innowacji w gospodarstwach akwakultury, umożliwiając monitoring na każdym etapie prac – od kreacji danego rozwiązania po transfer technologii i praktyczne jej wdrożenie.

Pomoc w ramach działania przeznaczona jest na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych zwiększających efektywność i konkurencyjność gospodarstw akwakultury, obejmujących:

 • systemy zarządzania produkcją, profilaktyka i zwalczanie chorób ryb;
 • optymalizacja produkcji gatunków ryb i organizmów wodnych mających dobre perspektywy rynkowe;
 • optymalizacja produkcji poprzez zastosowanie systemów multitroficznych;
 • poprawa efektywności technologicznej produkcji;
 • opracowanie nowych metod produkcji i przetwarzania produktów akwakultury;
 • opracowanie produkcji nowych gatunków akwakultury.

Działanie: Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury.

W ramach tego działania realizowane są projekty doradcze dla przedsiębiorstw akwakultury, mające na celu poprawę ich rentowności i konkurencyjności. Wśród kosztów kwalifikowalnych znajdują się:

 • usługi doradcze m.in. w zakresie prawnym, ekonomicznym, weterynaryjnym, rolniczym;
 • programy doradcze przygotowywane przez jednostki naukowe.

Działanie: Inwestycje produkcyjne w akwakulturze, w tym:

 • zwiększanie efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii;
 • efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody.

Jednym z czynników powodujących wzrost produkcji jest zwiększenie nakładów inwestycyjnych, dlatego operacje realizowane w ramach tego działania mają kluczowe znaczenie dla rozwoju akwakultury – ich głównym celem jest bowiem znaczące zwiększenie produkcji. Beneficjentami działania mogą być zarówno obecni, jak i przyszli hodowcy ryb.

Z uwagi na szerokie spektrum zakładanych rezultatów udzielanej interwencji finansowej, operacje inwestycyjne podzielone zostały w ramach powyższego działania na trzy grupy (poddziałania). W ramach pierwszej z nich realizowane są operacje przyczyniające się do zwiększenia konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw, w tym poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy.

W ramach drugiej grupy (poddziałania) realizowane są operacje dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Poddziałanie to jest kluczowe dla osiągnięcia zakładanego „skoku technologicznego” polskich przedsiębiorstw akwakultury. Większość nowych technologii – pozwalających na oszczędniejsze gospodarowanie wodami, a także ograniczenie presji na środowisko – wymaga zastosowania zasilania energią elektryczną, podnosząc zarówno koszty, jak i pośrednio wpływ prowadzonej działalności na środowisko (poprzez zwiększenie energochłonności). Połączenie zastosowania nowoczesnych technologii chowu i hodowli ryb z odnawialnymi źródłami energii pozwoli na poprawę bilansu energetycznego przedsiębiorstw akwakultury – zarówno pod kątem zrównoważenia kosztów, jak i wpływu na środowisko.

Natomiast, operacje realizowane w ramach poddziałania – efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody – zostały podzielone na dwie grupy. W ramach pierwszej, służącej zwiększaniu produkcji – dofinasowaniem objęte zostały projekty polegające na budowie obiektów do hodowli ryb w obiegach zamkniętych, natomiast w drugiej grupie, służącej poprawie efektywności gospodarowania wodami i zmniejszaniu wpływu na środowisko – dofinasowaniem objęte zostały projekty mające pozytywny wpływ na środowisko lub zmniejszające negatywny wpływ akwakultury na środowisko. 

Działanie: Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury.

Pomoc w ramach tego działania, stanowi istotne uzupełnienie zaprojektowanego w obecnej perspektywie finansowej – szerokiego wsparcia dla działań inwestycyjnych, powodujących wzrost produkcji akwakultury. Celem jego uruchomienia jest zapewnienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego również podmiotom dopiero rozpoczynającym działalność, a tym samym niespełniającym kryterium promującego doświadczenie, zawartego w metodologii wyboru operacji w odniesieniu do pozostałych działań inwestycyjnych objętych dofinasowaniem w ramach Priorytetu 2.

Działanie: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Pomoc udzielana w ramach tego działania ma charakter rekompensat finansowych wypłacanych beneficjentom za stosowanie metod produkcji wspomagających ochronę i poprawę stanu środowiska, zachowania bioróżnorodności oraz promocję ekologicznych praktyk produkcyjnych w sektorze chowu lub hodowli ryb. Wsparcie przyznawane jest właścicielom gospodarstw o powierzchni ewidencyjnej co najmniej 1 ha, w których są stosowane podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej.

Działanie: Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów.

Operacje realizowane w zakresie tego działania – mają na celu finansowe wsparcie organizacji rybackich sektora akwakultury w propagowaniu wiedzy na temat zrównoważonego chowu i hodowli ryb. Jednocześnie, w celu zwiększenia efektywności przeznaczonych na to działanie środków, kryteria stosowane w ramach naboru wniosków – promują przede wszystkim organizacje zrzeszające jak największą grupę przedsiębiorców akwakultury oraz szkolenia skupiające dużą liczbę potencjalnych odbiorców szkolenia. 

Działanie: Ubezpieczenie zasobów akwakultury.

Nowością w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 jest pomoc skierowana do producentów ryb, udzielana w postaci dofinansowania do składki ubezpieczenia zasobów akwakultury. Ubezpieczenie może pokrywać straty ekonomiczne powstałe m.in. w związku z klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi czy też chorobami w akwakulturze.

Priorytet III. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Celem ogólnym Priorytetu 3 jest wzmocnienie efektywności systemu kontroli rybołówstwa oraz usprawnienie procesu zbierania danych rybackich służących realizacji Wspólnej Polityki Rybołówstwa. W jego ramach wyłoniono następujące obszary – cele szczegółowe, na które zostało ukierunkowane wsparcie finansowe:

 • wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego;
 • poprawa i dostarczanie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi.

W ramach działań skierowanych do administracji odpowiedzialnej za kontrolę i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, wsparcie przewidziane w ramach tego priorytetu obejmuje m.in. dofinasowanie operacji polegających na modernizacji lub zakupie środków kontroli. Spodziewanym efektem udzielonego wsparcia będzie poprawa konsolidacji oraz podniesienie jakości wykonywania zadań przez służby kontrolne.

Natomiast w podejściu oddolnym, działania programowe w ramach Priorytetu 3 skupiają się na wspieraniu szkoleń dla rybaków w zakresie celów i założeń Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz ich realizacji, w szczególności w zakresie zwiększania świadomości społeczeństwa na temat skutków nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów.

Jednocześnie, z uwagi na konieczność wypełnienia przez Polskę obowiązków wynikających z przepisów unijnych w zakresie transmisji danych niezbędnych do zarządzania rybołówstwem na poziomie UE, wsparciem objęto działania związane z modernizacją systemów informatycznych oraz gromadzeniem danych dotyczących rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego.

Pomoc finansowa na Priorytet 3. wynosi 29 824 825,00 euro.

Opis działań realizowanych w ramach Priorytetu 3.

Działanie: Kontrola i egzekwowanie.

Wsparcie w ramach tego działania skierowane jest do administracji i służy egzekwowaniu przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Katalog kosztów kwalifikowalnych dla tego działania charakteryzuje się szerokim zakresem oraz dużą techniczną szczegółowością w zakresie narzędzi kontroli, których zakup możliwy jest do zrealizowania.

Wśród głównych grup kosztów kwalifikowalnych znalazły się:

 • zakup, instalacja i opracowywanie technologii, sprzętu, oprogramowania umożliwiających gromadzenie i transmisję danych dotyczących rybołówstwa i zarządzanie nimi;
 • zakup, instalacja i opracowywanie technologii, sprzętu, oprogramowania niezbędnych do zapewnienia identyfikowalności produktów rybołówstwa i akwakultury;
 • modernizacja i zakup statków patrolowych, statków powietrznych i śmigłowców na potrzeby kontroli rybołówstwa;
 • opracowanie innowacyjnych systemów kontroli i monitorowania oraz realizacja pilotażowych projektów dotyczących kontroli rybołówstwa;
 • szkolenia i programy wymiany personelu odpowiedzialnego za działania w zakresie monitorowania, kontroli i nadzorowania działalności połowowej;
 • analizy kosztów i korzyści, oraz oceny poniesionych wydatków i audytów dokonanych przez właściwe instytucje w ramach monitorowania, kontroli i nadzoru;
 • inicjatywy prowadzone w celu lepszego uświadomienia im konieczności zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów oraz stosowania przepisów;
 • koszty operacyjne poniesione w trakcie wykonywania wzmocnionej kontroli stad podlegających indywidulanym programom kontroli i inspekcji.

Działanie: Gromadzenie danych.

W ramach tego działania, skierowanego do administracji, przewidziano finansowanie operacji mających na celu wypełnienie obowiązków sprawozdawczych i monitoringowych wynikających z realizacji programów w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Wśród dofinansowanych operacji znajdują się:

 • projekty w zakresie gromadzenia danych, zarządzania nimi na potrzeby analizy naukowej i wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
 • wieloletnie programy badań na morzu i pobierania próbek ze stad objętych Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
 • monitoring rybołówstwa przemysłowego i połowów rekreacyjnych;
 • projekty finansujące udział w posiedzeniach koordynujących, posiedzeniach organizacji ds. zarządzania rybołówstwem lub w posiedzeniach międzynarodowych gremiów odpowiedzialnych za zapewnianie doradztwa naukowego.

Ponadto, finansowane są projekty o charakterze ewaluacyjnym, których celem jest usprawnienie gromadzenia danych i systemów zarządzania danymi oraz realizacja badań pilotażowych w celu usprawnienia istniejących systemów gromadzenia danych i zarządzania tymi danymi.

Priorytet I. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Celem ogólnym Priorytetu 1 jest zrównoważona eksploatacja zasobów oraz zwiększenie rentowności sektora rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego. W ramach tego priorytetu wyłoniono następujące obszary (cele szczegółowe), na które zostało ukierunkowane wsparcie finansowe:

 • zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym redukcja niechcianych połowów;
 • ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej;
 • zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów;
 • podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy;
 • wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej i transferu wiedzy;
 • rozwój szkoleń i nowych umiejętności zawodowych.

Osiągnięciu powyższych celów służy znaczące wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem rybołówstwa a nauką, której efektem jest realizacja działań związanych z ochroną środowiska morskiego i łagodzeniem skutków zmian klimatu. Są to m.in. wymiany silników, inwestycje na statkach zmniejszające zużycie energii i emisje szkodliwych substancji do środowiska, czy zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich.

W ramach perspektywy 2014-2020 kontynuowane jest trwałe i tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, stanowiące element kompleksowego podejścia do ochrony zasobów. Wspierane są również inwestycje mające na celu przywrócenie ciągłości dróg migracji ryb oraz badania w zakresie projektowania i wprowadzenia nowych narzędzi połowowych. Ponadto, w trosce o środowisko, w szczególności na morskich obszarach NATURA2000, prowadzone są kompleksowe badania diagnozujące obecny stan środowiska morskiego, co stanowi istotne uzupełnienie wdrażanego modelu zrównoważonego zarządzania zasobami wód morskich i śródlądowych.

Wsparcie udzielane w ramach Priorytetu 1 obejmuje również projekty inwestycyjne w portach, przystaniach i miejscach wyładunku oraz na pokładach statków, co przede wszystkim ma służyć zapewnieniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podnoszeniu jakości produktów i ekonomiki wyładunków.

Natomiast, celem podniesienia rentowności i konkurencyjności gospodarstw rybackich – wsparciem objęto działania stymulujące różnicowanie prowadzonej przez nie działalności, poprzez zachęcenie rybaków do podejmowania i rozwijania działalności uzupełniającej np. w zakresie budowy restauracji, bazy hotelowej dla wędkarzy czy dostosowania statku do połowów wędkarskich.

Pomoc finansowa na Priorytet 1. wynosi 190 800 824,00 euro.

Opis działań realizowanych w ramach Priorytetu 1.

Działanie: Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpracy regionalnej.

Wsparcie w ramach tego działania przeznaczone jest na realizację środków ochrony – przewidzianych w „Planie gospodarowania zasobami węgorza w Polsce”. Pomoc finansowa przyznawana jest podmiotom prowadzącym zarybianie – zgodnie z przepisami o rybołówstwie morskim lub o rybactwie śródlądowym – w polskich obszarach morskich.

Przykładowe operacje objęte dofinansowaniem to projekty zarybiania prowadzone w dorzeczu Odry i Wisły, czy działania mające na celu ograniczanie śmiertelności populacji węgorza europejskiego. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się m.in. nabycie organizmów morskich lub ich produkcję oraz ich transport do miejsca, w którym zostaną wypuszczone. Jednocześnie, w ramach tego działania, przewidziane jest dofinansowanie przeprowadzenia naukowego monitoringu stanu zasobów ryb oraz publikacji wyników tego monitoringu.

Działanie: Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków.

Wsparcie w ramach tego działania przeznaczone jest przede wszystkim na poprawę technik i technologii połowu, oraz wymianę i modernizację wyposażenia na statkach rybackich.

W ramach tego działania, refundowane są koszty inwestycji poprawiających selektywność narzędzi połowowych – pod względem wielkości lub gatunków poławianych ryb, a także w sprzęt ograniczający i, w miarę możliwości, eliminujący fizyczne i biologiczne oddziaływanie działalności połowowej na ekosystem lub dno morskie.

Dofinansowaniem objęte są także inwestycje na statku lub w sprzęt, które eliminują niechciane połowy oraz inwestycje w sprzęt zabezpieczający narzędzia i połowy przed ssakami i ptakami chronionymi (pod warunkiem, że nie narusza to selektywności narzędzi połowowych, i że wprowadzono wszystkie odpowiednie środki pozwalające zapobiec fizycznym szkodom wśród drapieżników).

Działanie: Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza.

Celem uruchomienia tego działania jest osiągnięcie zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów wód morskich. Działanie to wspiera – opracowanie, testowanie i wdrożenie – nowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, zmniejszających negatywny wpływ rybołówstwa i rybactwa na środowisko.

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania skierowana jest przede wszystkim do instytutów badawczych albo naukowych – prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego. Niemniej jednak, pomoc może być przyznana również uznanym organizacjom producentów ryb lub ich związkom – w przypadku gdy objęta dofinansowaniem operacja będzie realizowana wspólnie z instytutem badawczym albo instytutem naukowym.

Zakres realizowanych operacji obejmuje rozpoznanie możliwości zastosowania urządzeń i narzędzi połowowych przyjaznych dla środowiska poprzez:

 • poprawę technik i technologii połowu oraz narzędzi połowowych;
 • ulepszenie silników oraz wyposażenia na statkach rybackich;
 • wprowadzenie nowych, energooszczędnych rozwiązań technologicznych
 • ograniczenie przyłowów przez zastosowanie selektywnych technik, technologii oraz narzędzi połowowych.

Wsparciem objęte są również projekty mające na celu opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem komercyjnym.

W ramach tego działania przewiduje się również ustanowienie stref zakazu połowów, w celu dokonania oceny skutków biologicznych i ekonomicznych, które powstały w wyniku ograniczenia połowów.

Działanie: Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, w tym:

 • zbieranie odpadów morskich;
 • ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej;
 • system rekompensat za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki.

W ramach poddziałania dotyczącego zbierania utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich, finansowane są operacje niwelujące zanieczyszczenie środowiska morskiego śmieciami i zgubionymi narzędziami połowowymi oraz polegające na znakowaniu nowych narzędzi tak, aby ich zgubienie było utrudnione.

W ramach poddziałania dotyczącego ochrony i odbudowy różnorodności biologicznej, wspierane są projekty polegające na budowie, instalacji lub modernizacji przepławek dla ryb dwuśrodowiskowych.

Działanie to uwzględnia również przygotowanie i wdrożenie systemu rekompensat za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione.

Realizacja wszystkich powyższych projektów zakłada włączenie rybaków w monitoring środowiska morskiego we współpracy ze środowiskiem naukowym.

Działanie: Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów.

W ramach tego działania realizowane są projekty ułatwiające przestrzeganie obowiązku wyładunkowego. Wśród kosztów kwalifikowalnych znajdują się inwestycje w urządzenia służące do wyładunku, składowania, utylizacji, przetwarzania, przechowywania niewykorzystanych części połowów (zakup, budowa, przebudowa lub remont budynków).

Ponadto, w ramach działania możliwe jest dofinansowanie zakupu pojazdów przeznaczonych do używania w transporcie wewnętrznym w porcie rybackim, przystani rybackiej, giełdzie rybnej lub innych miejscach wyładunku.

Działanie: Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani; inwestycje w zakresie budowy przystani morskich w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków.

W ramach tego działania dofinansowaniem objęte są projekty inwestycyjne w zakresie:

 • poprawy dostępu do portu zarówno od strony lądu jak i wody;
 • poprawy infrastruktury portowej związanej z wyładunkiem, składowaniem i magazynowaniem produktów rybołówstwa oraz transportem wewnętrznym;
 • zapewnienia możliwości obsługi jednostek rybackich w trakcie ich postoju, konserwacji i naprawy;
 • ograniczania zanieczyszczania środowiska w wyniku działalności rybackiej;
 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy rybaków.

Działanie: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznawana jest za:

 • złomowanie statku rybackiego;
 • przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność inną niż rybołówstwo komercyjne lub w przypadku statku drewnianego – na działalność na lądzie związaną z dziedzictwem kulturowym;
 • utratę miejsca pracy na statku rybackim.

W przypadku operacji dotyczących złomowania lub przekwalifikowania statku rybackiego, wysokość pomocy uzależniona jest od posiadanego GT. Jednocześnie, w ramach powyższego działania pomocą zostaną objęte również osoby, które stracą pracę w wyniku trwałego wycofania danego statku z wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Działanie:  Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Pomoc w ramach tego działania przyznawana jest armatorowi statku rybackiego w formie rekompensaty. Wysokość pomocy obliczana jest w podziale na 2 grupy wyodrębnione na podstawie długości całkowitej statku oraz liczby dni postojowych:

 • dla statków od 12 do 24 m – od 14 do 60 dni w roku (nie więcej niż za 180 dni w całym okresie programowania);
 • dla statków poniżej 12 m – od 14 do 30 dni w roku (nie więcej niż za 90 dni w całym okresie programowania).

Działanie: Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów.

Pomoc w ramach tego działania skierowana jest do podmiotów administracji rybackiej zaangażowanych w opracowywanie systemem podziału i przyznawania uprawnień do połowów i stanowi wsparcie dla funkcjonowania tego systemu.

Działanie: Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów.

Wsparcie w ramach tego działania skierowane jest do osób prowadzących rybołówstwo komercyjne na wodach morskich lub śródlądowych. Celem działania jest zapobieganie zanikaniu tradycyjnego rybołówstwa, które staje się mało opłacalne w obliczu malejących zasobów wód i rokrocznie obniżanych kwot połowowych. Dofinansowanie udzielane w ramach tego działania ma na celu zachęcenie rybaków do podejmowania przedsięwzięć rozwijających działalność uzupełniającą związaną z wykonywaniem rybołówstwa komercyjnego np. budowa restauracji, bazy hotelowej dla wędkarzy, dostosowanie statku do połowów wędkarskich, itp.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wydatki związane z rozwojem działalności uzupełniającej m.in. w zakresie:

 • naprawy i konserwacji statków rybackich;
 • działalności związanej z wykonywaniem rybołówstwa rekreacyjnego;
 • usług hotelarskich;
 • edukacji dzieci i młodzieży z zakresu wiedzy o rybołówstwie morskim lub rybactwie śródlądowym.

Działanie: Zdrowie i bezpieczeństwo.

Wsparcie udzielane w ramach tego działania dotyczy szeroko rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa na pokładzie statku rybackiego. Pomoc skierowana jest do właścicieli i armatorów statków rybackich – przy użyciu których wykonywane jest rybołówstwo komercyjne, oraz posiadaczy rybackich narzędzi i urządzeń połowowych – wykorzystywanych do połowu ryb w obwodzie rybackim, zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym. Warto jednak zaznaczyć, że zakres operacji możliwych do zrealizowania nie obejmuje możliwości modernizacji statków rybackich w celu poprawy ich bezpieczeństwa.

Wśród przykładowych wydatków kwalifikowalnych znajdują się koszty zakupu odpowiedniego sprzętu m.in.: tratw ratunkowych, zwalniaków hydrostatycznych do tratw ratunkowych, osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa, indywidualnych urządzeń wypornościowych, flar alarmowych, wyrzutni linek ratunkowych, systemów odzyskiwania człowieka zza burty, urządzeń gaśniczych (takich jak gaśnice czy koce gaśnicze), detektorów ognia i dymu, aparatów oddechowych, drzwi przeciwpożarowych, zaworów odcinających zbiorniki paliwa, wykrywaczy gazów, pomp zęzowych i odnośnych alarmów, sprzętu do łączności satelitarnej i radiowej, wodoszczelnych luków i drzwi, osłon na maszynach (takich jak windy lub bębny sieciowe), schodni i drabinek dostępu, oświetlenia pokładowego i awaryjnego, zabezpieczających mechanizmów służących uwalnianiu narzędzi połowowych, w przypadku gdy w trakcie połowów narzędzia połowowe zahaczają o podwodną przeszkodę, kamer i monitorów bezpieczeństwa, sprzętu i elementów niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa na pokładzie, zakupu i instalacji zestawów pierwszej pomocy, leków i wyrobów medycznych, świadczenia usług z zakresu telemedycyny, w tym e-technologie, sprzęt i obrazowanie medyczne wykorzystywane przy prowadzeniu konsultacji na odległość ze statków, urządzeń do oczyszczania wody w celu uzyskania wody pitnej, sprzętu do czyszczenia w celu utrzymania warunków sanitarnych na statku poręczy i relingów pokładowych itp.

Działanie: Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów.

Wsparcie w ramach tego działania skierowane jest do osób prowadzących rybołówstwo komercyjne na wodach morskich lub śródlądowych.

Dofinansowaniem objęte są wydatki związane z procesem przetwórstwa produktów rybołówstwa lub obrotem tymi produktami pochodzącymi z własnych połowów. Wśród nich znajdują się:

 • zakup, budowa, rozbudowa, przebudowa, remont budynków lub budowli, zaplecza socjalnego dla pracowników;
 • zakup lub wymiana urządzeń;
 • zakup środków transportu wewnętrznego oraz zewnętrznego.

Działanie: Innowacje naukowe i techniczne.

W ramach tego działania wsparcie przyznawane jest podmiotom naukowo-badawczym działającym głównie w obszarze rybołówstwa morskiego oraz rybactwa śródlądowego.

Pierwszym planowanym rezultatem działania jest skuteczne zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego lub rybołówstwa morskiego na środowisko. Dlatego w ramach działania pomoc jest przyznawana na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie:

 • poprawy technik, technologii oraz narzędzi połowowych;
 • redukcji zużycia energii przez statki rybackie;
 • ulepszenia silników oraz wyposażenia na statkach rybackich;
 • wprowadzanie nowych, energooszczędnych rozwiązań technologicznych;
 • działań służących ochronie brzegów morskich.

Drugim planowanym rezultatem jest opracowanie nowych alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem morskim. W tym zakresie, działanie wspiera projekty związane z eksperymentalnym zarybianiem oraz projekty z zakresu ustanowienia stref zakazu połowów, w celu dokonania oceny skutków biologicznych i ekonomicznych, które powstały w wyniku ograniczenia połowów.

Pomoc w ramach tego działania jest także przyznawana na projekty z zakresu przetwórstwa organizmów wodnych i obrotu tymi organizmami.

Działanie: Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – wymiana lub modernizacja głównych lub pomocniczych silników.

Wsparcie w ramach tego działania skierowane jest do właścicieli jednostek należących do segmentu statków o długości do 10m.

Pomoc przyznana jest w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych związanych z wymianą lub modernizacją silnika, pod warunkiem, że nowy lub zmodernizowany silnik ma moc nie większą niż moc obecnego silnika. Wielkość pomocy została ustalona przez Komisję Europejską na poziomie refundacji 30% ww. kosztów.

Działanie: Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny; wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych.

Pomoc w ramach tego działania skierowana jest przede wszystkim do rybaków, którzy utracili miejsce pracy na statku rybackim w wyniku realizacji trwałego zaprzestania działalności połowowej. Jednakże, katalog beneficjentów nie ogranicza się tylko do tej grupy podmiotów. Wśród nich znajdują się także różnego typu placówki edukacyjne, uczelnie, lokalne grupy działania czy organizacje rybackie.

W ramach tego działania wsparcie przyznawane jest na organizację lub udział w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach i wyjazdach uzgodnieniowych, które mają na celu nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz wymianę informacji i doświadczeń.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)

EFMR przyczynia się do realizacji strategii „Europa 2020” oraz do wdrażania WPRyb. Dąży do realizacji następujących priorytetów Unii w zakresie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i akwakultury i działań z nimi związanych, które stanowią odzwierciedlenie odpowiednich celów tematycznych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013:

1) promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy przez realizację następujących celów szczegółowych:

 1. a) zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów;
 2. b) ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej;
 3. c) zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów;
 4. d) podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy;
 5. e) wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej, i transferu wiedzy;
 6. f) rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie;

2) wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy przez realizację następujących celów szczegółowych:

 1. a) wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy;
 2. b) zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury, w tym poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, w szczególności w MŚP;
 3. c) ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury;
 4. d) propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz o wysokim poziomie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz promowanie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego;
 5. e) rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie;

3) wspieranie wdrażania WPRyb przez realizację następujących celów szczegółowych:

 1. a) poprawa i dostarczanie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi;
 2. b) wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego;

4) zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej przez realizację następującego celu szczegółowego: promowanie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego oraz tworzenia miejsc pracy oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia i mobilności na rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury, w tym dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa, a także w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej;

5) wspieranie obrotu i przetwarzania przez realizację następujących celów szczegółowych:

 1. a) lepszą organizację rynku produktów rybołówstwa i akwakultury;
 2. b) zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu;

6) wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej.

Więcej informacji na stronie https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_pl.