Operacje innowacyjne, realizowane w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej, beneficjenci PO RYBY 2014-2020 mogą uzyskać środki na działania innowacyjne, które mają na celu wspieranie rozwoju technologicznego, systemów zarządzania, czy też transferu wiedzy. Ich głównym zadaniem jest zwiększenie potencjału i konkurencyjności sektora rybołówstwa, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Ochrona żywych zasobów morza oraz innowacje w sektorze rybołówstwa

W ramach Priorytetu 1. – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – otwarto dwa nabory na wnioski o dofinansowanie działań innowacyjnych związanych z ochroną żywych zasobów morza oraz innowacji w sektorze rybołówstwa (art. 26 oraz 39 rozporządzenia nr 508/2014 UE). Limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa, ustalono na około 15 000 000 złotych.

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Innowacje może być przyznana na:

 • opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz nowych lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji, mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego lub rybołówstwa morskiego na środowisko;
 • poprawę oraz opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem morskim;
 • doskonalenie metod połowu oraz badań w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego.

W przypadku działań związanych z ochroną żywych zasobów morza pomoc można uzyskać na:

 • opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych lub organizacyjnych, mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu rybołówstwa komercyjnego lub rybactwa śródlądowego na środowisko lub bardziej zrównoważone wykorzystanie żywych zasobów wód;
 • poprawę i opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem komercyjnym.

Innowacyjne operacje w akwakulturze

W ramach Priorytetu 2. – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy – został ogłoszony jeden nabór na wnioski o dofinansowanie dla innowacyjnych operacji w sektorze akwakultury (art. 47 rozporządzenia nr 508/2014 UE). Limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa, ustalono na 39 706 540 złotych.

Wsparciem w ramach tego działania objęte są operacje polegające na opracowaniu, testowaniu i wdrożeniu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie chowu lub hodowli ryb, mające na celu:

 • rozwijanie w gospodarstwach akwakultury wiedzy technicznej, naukowej lub organizacyjnej, która powinna ograniczyć oddziaływanie na środowisko, zmniejszyć uzależnienie od mączki rybnej i oleju rybnego, będzie wspierać zrównoważone gospodarowanie zasobami w sektorze akwakultury oraz poprawi dobrostan zwierząt lub ułatwi nowe zrównoważone metody produkcji;
 • rozwijanie lub wprowadzanie do obrotu nowych gatunków akwakultury o dobrym potencjale rynkowym, nowych lub znacznie ulepszonych produktów, nowych lub ulepszonych procesów oraz nowych lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji;
 • badanie innowacyjnych produktów lub procesów pod względem ich wykonalności technicznej lub ekonomicznej.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016. 1495 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 515).