ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/560 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 508/2014 i (UE) nr 1379/2013 w odniesieniu do środków szczególnych mających na celu złagodzenie skutków epidemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury”.

Załączniki

508_1379 zmiana publik PL
Data: 2020-04-28, rozmiar: 544 KB

Legislacja UE

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) to fundusz na rzecz unijnej polityki morskiej i rybołówstwa na lata 2014–2020. Jest jednym z pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, które wzajemnie się uzupełniają i wspierają wzrost gospodarczy i zatrudnienie dzięki ożywieniu gospodarczemu w Europie.


Pliki do pobrania:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/531 z dnia 24 listopada 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/201

Zbiór tekstów prawnych dotyczących wdrożenia Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

* Teksty skonsolidowane służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie mają mocy prawnej. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz instytucje unijne nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumentach.