Instytucje istotne dla Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020

Instytucja Zarządzająca przekazała część swoich zadań związanych z realizacją PO RYBY 2014-2020 instytucjom pośredniczącym (IP): Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Samorządom Województw (SW). ARiMR jako IP realizuje zadania IZ w zakresie priorytetów I-III, V-VI oraz pomocy technicznej PO RYBY 2014-2020. Do głównych zadań ARiMR należy ogłaszanie naborów, rozpatrywanie wniosków o dofinasowanie, podpisywanie umów, jak też przyzwanie i wypłata pomocy oraz kontrola operacji.

SW, jako IP realizują ww. zadania w zakresie priorytetu IV, z tym że w ramach tego priorytetu wybranych zostało 36 Rybackich Lokalnych Grup Działania (RLGD), które w szczególności przeprowadzają nabór wniosków. 

Zasady obowiązujące beneficjentów przy ubieganiu się o dofinansowanie są ogłaszane na stronie internetowej IZ, IP lub RLGD. Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie dla priorytetu I-III oraz V-VI są zamieszczane na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR www.arimr.gov.pl oraz w siedzibie i oddziałach regionalnych ARiMR oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa www.mgm.gov.pl, zaś dla priorytetu IV ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie są zamieszczane na stronie internetowej administrowanej przez RLGD przeprowadzającą nabór.

Instytucja Nazwa Instytucji
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy ds. rybołówstwa, reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Instytucja Certyfikująca Minister właściwy do spraw finansów publicznych, reprezentowany przez Departament Instytucji Płatniczej
Instytucja Audytowa Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Instytucje Pośredniczące Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Samorządy Województw