POMOC UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY) zakłada realizację sześciu priorytetów, w ramach których pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak to miało miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013. W programie pojawiły się również nowe komponenty, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska, dotychczas finansowane z innych źródeł, niż fundusze unijne. Wsparciem będzie objęte również rybołówstwo śródlądowe, akwakultura i w niewielkim zakresie przetwórstwo.

Priorytet I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa

Celem ogólnym Priorytetu I jest zrównoważona eksploatacja zasobów oraz zwiększenie rentowności sektora rybactwa. W ramach przedmiotowego celu realizowane będą działania ukierunkowane na podniesienie rentowności podmiotów sektora rybołówstwa, w tym dywersyfikację działalności i zróżnicowanie źródeł dochodów podmiotów rybołówstwa. Ponadto, realizacja projektów odbywać się będzie przy zachowaniu zrównoważonego zarządzania zasobami wód morskich i śródlądowych, a także efektywniejszego wykorzystywania zasobów oraz innowacyjnego wykorzystania odrzutów i przyłowów.

Nacisk będzie również położony na wzmocnienie współpracy oraz powiązań nauki z sektorem rybackim, wykorzystanie środowiskowych i społecznych uwarunkowań rybołówstwa śródlądowego w celu różnicowania prowadzonej działalności.

W ograniczonym zakresie kontynuowany będzie program trwałego i tymczasowego zaprzestania działalności połowowej, który będzie przede wszystkim elementem ochrony zasobów ze względu na fakt czasowej nierównowagi pomiędzy zdolnością połowową, a dostępnymi zasobami. Pomimo zredukowania zdolności połowowej o ponad 40% (do końca 2013 r.) konieczne jest kontynuowanie programu trwałego i tymczasowego zaprzestania działalności połowowej ze względu m.in. na dynamiczne zmiany zachodzące w składzie ichtiofauny Morza Bałtyckiego oraz wahania dostępności możliwości połowowych (limitów połowowych). Przeważająca cześć floty bałtyckiej zalicza się do rybołówstwa przybrzeżnego i nie posiada łowisk alternatywnych, w stosunku do Morza Bałtyckiego.

Kompleksowe podejście do ochrony zasobów będzie uzupełnione poprzez budowę lub instalację urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej lub rozbiórkę urządzeń hydrotechnicznych w celu przywrócenia ciągłości dróg migracji ryb (fragmentaryzacja rzek).

Priorytet II. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury

Celem ogólnym priorytetu II jest osiągnięcie i utrzymanie przez Polskę pozycji lidera w Unii Europejskiej w produkcji ryb pochodzących z akwakultury śródlądowej (ekstensywnej i intensywnej). Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez zacieśnienie współpracy między hodowcami a światem nauki, na potrzeby innowacji i rozwiązań praktycznych w gospodarstwach akwakultury oraz koncentrację na wzroście lub utrzymaniu poziomu przedsiębiorczości w sektorze akwakultury (w tym zachęcaniu
do wymiany pokoleniowej kadry zarządczej w przedsiębiorstwach akwakultury, modernizacji i rozwoju innowacyjnych gospodarstw akwakultury).

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) będzie wspierał działania stanowiące kontynuację z okresu 2007-2013 oraz te zupełnie nowe. Nowością jest wsparcie dla działań inwestycyjnych, które obejmować będą koszty związane z ochroną i rozmnażaniem zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej. Kolejny nowy punkt to usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury. Pomocą finansową będzie mógł być objęty m.in. zakup usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związany z prowadzeniem gospodarstwa.

Co istotne, do do producentów będzie kierowana pomoc finansowa, w celu ubezpieczenia zasobów. Ubezpieczenie może pokrywać straty ekonomiczne powstałe m. in. w związku z klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i chorobami w akwakulturze. Ważnym aspektem są także działania prośrodowiskowe zmniejszające negatywne i zwiększające pozytywne oddziaływanie gospodarstw akwakultury na środowisko.

W ramach działań ogólnosektorowych wsparciem objęte będą operacje mające na celu wzrost produkcji, podniesienie rentowności podmiotów akwakultury oraz wzmocnienie planowania (przestrzenne, polityka wodna), ze szczególnym uwzględnieniem terenów akwakultury. Działania te będą wsparte kompleksowym dofinansowaniem w zakresie:

 • wspierania zrównoważonej akwakultury świadczącej usługi w zakresie ochrony środowiska (działania wodno-środowiskowe),
 • wspierania przejścia sposobu prowadzenia akwakultury (w stosownych przypadkach) z systemu klasycznego na system recyrkulacyjny (o obiegu zamkniętym),
 • rozwijania lub wprowadzania nowych gatunków akwakultury o dobrym potencjale rynkowym, stanowiących alternatywę dla dominującego karpia i pstrąga,
 • rozwijania i wprowadzania w gospodarstwach akwakultury nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych, systemów zarządzania, wiedzy technicznej, naukowej i organizacyjnej,
 • dywersyfikację działalności prowadzonej w ramach akwakultury (hodowlanej lub uzupełniającej dotychczasową działalność).
 • Podejmowane będą próby prowadzenia akwakultury gatunków morskich i euryhalinowych (przystosowanych do szerokiego spektrum zasolenia wody) o wysokiej wartości rynkowej (np. turbot, ryby łososiowate, jesiotry, węgorz, sandacz) np. w zakładach usytuowanych na lądzie, zasilanych wodą morską lub zwykle słonawą wodą geotermalną.

Priorytet III. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Celem priorytetu III jest zwiększenie efektywności systemu kontroli rybołówstwa oraz usprawnienie procesu zbioru danych rybackich służących realizacji Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) oraz zapewnienie 100% wypełnienia obowiązku transmisji danych. Jest to odpowiedź na zidentyfikowaną potrzebę modernizacji systemów informatycznych, w tym lokalnego systemu informatycznego oraz pełniejszej integracji tych systemów z bazami danych administracji rybackiej.

W podejściu oddolnym działania programowe skupią się na szkoleniu rybaków dotyczącym celów i założeń WPRyb oraz ich realizacji, w szczególności w zakresie zwiększania świadomości społeczeństwa w odniesieniu do skutków nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów oraz stosowania zasad WPRyb. W podejściu odgórnym wsparcie skierowane będzie do administracji odpowiedzialnej za kontrolę, które będzie obejmowało również modernizację i zakup środków kontroli. Wiąże się z tym również potrzeba konsolidacji oraz podniesienie jakości zadań wykonywanych przez służby kontrolne. Nowym komponentem zbierania danych będzie włączenie, zarówno do kontroli i egzekwowania, jak i gromadzenia danych, elementów z zakresu rybołówstwa śródlądowego.

Priorytet IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich

Celem ogólnym priorytetu IV jest rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwijanie alternatywnych źródeł dochodów dla rybaków oraz innych gałęzi gospodarki związanych z rybactwem. Wśród działań znajdzie się dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa. Pozwoli na to tworzenie dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, nie związanych z podstawową działalnością rybacką oraz zachęcanie młodych ludzi do zakładania działalności gospodarczej. Zostaną uruchomione działania pobudzające przedsiębiorczość młodych osób, które wpływają na zwiększenie ich udziału w rynku pracy, co pomoże zmniejszyć migrację z tych obszarów osób młodych i wysoko wykwalifikowanych.

Aby pobudzić rynek do większego zapotrzebowania na produkty i usługi wytwarzane przez nowozatrudnionych pracowników, uruchomione zostaną działania w zakresie promowania i ułatwiania przedsiębiorczości lokalnych społeczności rybackich, m.in. poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Działania promocyjne obejmą swym zakresem również popularyzację lokalnych produktów rybnych, a także walorów pozaprodukcyjnych obszarów rybackich i akwakultury. Szczególnie wspierane mają być przedsięwzięcia związane z zachowaniem dobrego stanu środowiska naturalnego na obszarach rybackich i akwakultury, a także wspierające oddolne inicjatywy RLGD i lokalne partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz rozwoju obszarów rybackich i akwakultury.

Priorytet V. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania

Celem ogólnym priorytetu V jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury.
Działania w tym zakresie zostaną skoncentrowane na wzroście spożycia ryb w Polsce. Wsparciem będą objęte działania ukierunkowane na:

 • lepsze dostosowanie oferty producentów do wymagań rynkowych,
 • ograniczenie negatywnego wpływu przetwórstwa rybnego na środowisko,
 • zwiększenie świadomości konsumentów odnośnie do pochodzenia i wartości odżywczych produktów pochodzących z rybołówstwa,
 • zintensyfikowany marketing produktów rybnych,
 • wprowadzanie na rynek nowych produktów,
 • pełniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie zasobów i surowców poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii oraz wykorzystanie odpadów i odrzutów.

Priorytet VI. Zintegrowana Polityka Morska

Celem ogólnym priorytetu VI jest wsparcie tworzenia sprawnego systemu zarządzania morskiego oraz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego. Działania dotyczą opracowania i wdrażania skoordynowanych operacji i procesów decyzyjnych w obszarze Morza Bałtyckiego, regionach przybrzeżnych i sektora gospodarki morskiej, w uzupełnieniu wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz innych polityk powiązanych. Ma to na celu zapewnienie spójności i integracji w zarządzaniu na obszarze Morza Bałtyckiego.

Pobierz pliki:

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Opis funkcji i procedur

Procedura zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020