Nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w zakresie działania 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

na realizację operacji dotyczących złomowania i przekwalifikowania statku rybackiego. Wnioski można składać od 24 listopada 2017r. do 8 grudnia 2017 r. włącznie. Wniosek o dofinansowanie można złożyć do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, tj. port macierzysty statku rybackiego. Wzór wniosku wraz z instrukcją wypełnienia oraz inne […]

Nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w zakresie działania 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim. Wnioski o dofinansowanie można składać od 24 listopada 2017r. do 8 grudnia 2017 r. włącznie. Wniosek o dofinansowanie można złożyć do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Wzór wniosku wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są […]

Zawieszanie postępowań dotyczących pozwoleń lokalizacyjnych w polskich obszarach morskich, do czasu przyjęcia w drodze rozporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej postanowił – na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” – zawieszać toczące się oraz nowe postępowania administracyjne wszczynane na podstawie wpływających wniosków, […]

Ogłoszenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do tych planów, wraz z możliwością składania uwagi i wniosków. Szczegółowe informacje w załącznikach. Ogłoszenie – Zalew Szczeciński Ogłoszenie – Zalew Kamieński

Ogłoszenie o naborze na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących

Minister Edukacji Narodowej, jako minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm., dalej jako „ustawa o ZSK”) ogłasza nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji […]

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach PO PC 2.1

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem „Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej”. Prezentacja odbędzie się w dniu 18 marca 2016 roku o godzinie 11:00 w sali A na 8 piętrze budynku B w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie. W trakcie publicznej prezentacji zostaną przedstawione założenia projektu […]